Chúng Sinh

Chữ chúng sinh mở xem từ điển
Từ vô tình cho đến hữu tình
Đều là duyên hợp tạo hình
Có riêng nhân loại là mình ta đâu

Phật xưa dạy từng câu thật rõ
Ngày ngày tu từ bỏ Ta Bà
Thành công sẽ đến đó là
Tương lai cũng Phật .. mặn mà người ơi

Từ buổi đó hiểu rồi gìn giữ
Rừng cây xanh muôn sự gây trồng
Không hề phá hoại một lòng
Để cho muôn loài … môi trường sinh sôi

Không giết hại những loài cầm thú
Vì chúng là nương náu như ta
Ở chung một quả địa cầu
Hãy thương và xót như là anh em

Kìa quặng mỏ chớ đem khai thác
Để tài nguyên cạn kiệt hôm nay
Rồi thì mai hậu trách ai
Xin người gìn giữ cho ngày mai kia

Chữ chúng sanh bao la vô hạn
Giữ gìn chung là bạn bè thân
Một lòng thương mến ai lân
Chung bầu khí quyển nghĩa ân tình tròn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.