Xuân

Xuân đã đến muôn hoa hé nở
Con lên chùa cày vỡ đất tâm
Tham sân dẹp bỏ dần dần
Và si cỏ dại bao lần nảy sanh

Xuân đã đến gieo nhân tinh tấn
Trổ quả lành vui mạnh lục hòa
Cảnh chùa Phật Tử hoan ca
Kết duyên huynh đệ một nhà Hoa Nghiêm

Xuân đã đến bước lên chánh điện
Hoa đẹp xinh hiện diện mà thương
Trong lòng từng đóa tâm hương
Chắp tay sen búp cúng dường Như Lai

Xuân đã đến cội mai hé nụ
Những trẻ thơ cũng tụ tập vui
Theo Cha lạy Phật từ bi
Thực hành hỷ xả theo lời Mẹ khuyên

Xuân đã đến tròn duyên hoa nở
Phật Tử về cày vỡ đất tâm
Đẹp hoa trí tuệ trần gian
Hòa bình muôn xứ chiến tranh không còn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.