Thiện Tri Thức

Đại phước duyên …
cho ai gặp hiền tài thiện tri thức !
Khi gần gũi tuỳ thuận lời dạy lắng nghe
Phát nguyện khởi sanh hướng đến nẻo về
Sẽ thành tựu khi dưỡng bồi Trí, Phước

Trộm nghe …
Tâm Bồ Đề ví như vàng chìm trong nước (1)
Công đức thiện tri thức chớ sanh lòng nghi
Tự tại nhiệm mầu… do chính sức ĐẠI BI
Nương nhờ Thiện Tri Thức… phá tan nghiệp báo!

Với áo giáp nhẫn nhục, còn đâu phiền não
Nhân duyên gần bậc hiền tài… vi diệu thay
Văn, Tư, Tu theo Giáo Pháp Như Lai
Bát ngát trần tâm, hương giải thoát lan tỏa

Kính chúc mừng cho ai…
nguyện ước gặp thiện tri thức… được mãn thỏa!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.