Đừng Để Ý – Học 20 Điều Khó Phật Dạy – Tự Nhủ…

ĐỪNG ĐỂ Ý….

Đừng để ý hơn thua
Nhà ngói hay vách đất
Cũng chỉ là che mưa
Cuối cùng rồi sẽ mất

Giàu hay nghèo đi nữa
Chết rồi cũng ba thước
Sao cứ tranh chấp hoài
Hoang phí từng tháng ngày

Tam đồ luôn chờ đó
Cứ mãi hoài rong chơi
Đọa đày rồi trách ai
Đường tu luôn rộng mở
Thị phi hãy xem nhỏ
Trăm năm như mây trôi
Thoáng qua là một đời
Hãy chớ cho là khó
Mỗi giây tu một giây
Là thành công sẽ đến
Chỉ sợ lòng không bền
Chẳng tinh tấn trước sau
Làm sao về cõi Tịnh

Đừng để ý bạc tiền
Hãy một lòng mở rộng
Với nụ cười khoan dung
Thực hiện bi trí dũng

HẢI TẦN

__________________________________

Học 20 điều khó Phật dạy …

Có khi chỉ một bộ kinh tinh yếu
Bao gồm giáo lý tam thừa của Như Lai
Hành trình độ sanh, xuyên suốt 45 năm dài
Mà kinh “Tứ Thập Nhị Chương” có thể gọi là tiêu biểu !
Phải đến căn cơ nào, mới nhận điều vi diệu ?
Nếu không có thành tín, hội đủ phước duyên
Gần gũi thiện hữu tri thức thật tinh chuyên
Thực hành Văn, Tư, Tu theo CẦN, TỨC (1)
Học kỹ chương 10 để nhận thức
Trong số hai mươi, điều khó nào mình đã vượt (2)
Sẽ không còn bận tâm lưu ý điều chi
Kiếp nhân sinh qua lại mấy kiếp kỳ ?
Nguyện nguyện ước…..
Liễu ngộ vô thường, khổ nhanh nhanh chóng !

Huệ Hương

______________

(1) Cần (tinh tấn siêng năng) tu theo Giới, Định, Tuệ
Tức ( Chấm dứt ) diệt được Tham, Sân, Si.
(2) 1- Bần cùng bố thí nan – Nghèo khổ bố thí là khó
2- Hào quý học Đạo nan – Giàu sang học đạo là khó
3- Khí mạng tất tử nan – Bỏ thân mạng vì lẽ phải là khó
4- Đắc đỗ Phật kinh nan – Hiểu được và thông suốt kinh Phật là khó
5- Sanh trị Phật thế nan – Sinh cùng thời với Phật và gặp Phật là khó
6- Nhẫn sắc nhân dục nan – Nhẫn chịu được sắc dục là khó
7- Kiến hảo bất cầu nan – Thấy tốt đẹp không ham cầu là khó
8- Bị nhục bất sân nan – Bị nhục mà không oán hờn là khó
9- Hữu thế bất lâm nan – Có thế lực không cậy uy quyền là khó
10- Xúc sự tâm nan – Đối cảnh tâm không lay động là khó
11- Quảng học bát cứu nan – Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó
12- Trừ diệt ngã mạn nan – Trừ diệt cống cao ngã mạn là khó
13- Bất khinh vị học nan – Không khinh khi người chưa học là khó
14-Tâm hành bình đẳng nan – Thực hành tâm bình đẳng là khó
15- Bất thuyết thị phi nan – Chẳng nói phải trái là khó
16- Hội Thiện tri thức nan – Gặp được thiện tri thức là khó
17- Kiến tánh học đạo nan – Học đạo, kiến tánh là khó
18- Tuỳ hoá độ nhân nan – Tùy duyên hóa độ là khó
19- Đỗ cảnh bất động nan – Thấy cảnh vô tâm là khó
20- Thiện giải phương tiện nan – Khéo biết phương tiện độ sinh là khó

__________________________________

Tự Nhủ…

Thế giới ta bà, có nhiều cảnh giới !
Biết mình đang ở cảnh giới nào đây ?
Không lo áo cơm, ấm lạnh đủ đầy.
Ơn thuỷ thổ, tuổi già không lo thiếu đói !

Được no ấm, Phước mình lên một cõi!
Mới an lòng, tri túc, tu học hàng ngày.
Nếu sanh vào biên địa, nghèo đói khổ vây.
Lo thực phẩm, tâm nào cầu Phật đạo ?

Đạo Phật ngũ thừa, mình đang ở thừa nào?
Cứ sỉ tu Nhân Thừa, thực hành pháp nào đây ?
Tứ Thập Nhị Chương, Đại Tiểu Thừa công pháp đấy.
Thấy đường rồi, con không còn lo sợ nữa.

Liễu ngộ Vô Thường, quyết tâm tu sửa.
Biến chuyển từng sát na, có gì bền chắc đâu ?
Nhưng có một điều chắc nhất… từ lâu !!!
Là tất cả nhân sinh, hồi kết là sự Chết.

Còn bao lâu, ta mặc với đời ?
Để ngày mai, hết kiếp rong chơi.
Là cơ hội, đổi đời tươi sáng.
Kiếp người ngắn ngủi, nên cố gắng.!!!

Viên An

__________________________________

Đừng Để Ý – Học 20 Điều Khó Phật Dạy – Tự Nhủ…

Học đừng để ý… thói đời
Hai mươi điều khó, Phật lời gắng… thông
Đường tu muốn được thành công
Mỗi giây tự nhủ… Sắc, Không là gì ?

Thân người… giả, tạm khác chi…
Nghiệp duyên, vay trả… luôn đi theo mình
Tam đồ, lục đạo… chứng minh
Luân hồi cứ mãi, hành trình… bủa vây

Học đừng để ý… gì đây ?
Thực hành tu tập… ắt đầy gian nan
Hai mươi điều khó… đừng màng
Nếu không thử thách, đá… vàng như nhau

Văn, Tư, Tu dẫu… thuộc lầu
Học đừng để ý… lời câu, chấp vào
Tùy duyên… liễu ngộ thấp cao
Nhất tâm chí thiết, hơn bao… niệm hờ

Vô thường tụ nhủ… nào chờ
Đợi già đến tuổi, mới ờ… sẽ tu
Nam mô… nào khó công phu
Mọi nơi, từng phút chỉnh chu niệm… thầm

Học đừng để ý… tiếng âm
Mười phương chư Phật, đồng tâm… thọ trì
An lòng… đường chọn túc tri
Thiện nhân biến chuyển, nghiệp… đi hướng lành

Nhủ tâm, cố gắng… thực hành
Tu là… tự sửa, công thành tùy duyên
Hai mươi điều khó, Phật khuyên
Vì theo Chánh Đạo, giữ… điều gian nan

Học đừng để ý… nhân gian
Thi phi, hướng lợi… chỉ toàn nghiệp đeo
Kiếp người ngắn ngủi… qua vèo
Chẳng tinh tấn phước, thiện theo… khó điều

Chờ mai… tu được bao nhiêu ???

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.