Bạn Thiện Lành

Nhân học bài kinh MỘT NỬA, chương Tương Ưng Đạo (1)
Bạn thiện lành bao gồm tất cả gì tiếp xúc quanh ta
Từ phương tiện văn hoá,
giao tiếp hằng ngày ảnh hưởng mà ra
Hoặc tư tưởng thiện thoáng qua nhưng lập đi lập lại.

Điều cần thiết phải lập nguyện cân phân lợi hại
Chánh, tà tư duy khi xúc cảnh đối duyên
Khi bất giác, vọng tưởng, cứ viếng thăm thường xuyên
Hãy tự nhủ:
“Đời mỗi người là một hành trình tu dưỡng,“
Đừng hiểu lầm Cô lập và độc lập tư tưởng (2)
Lời Phật dạy:
Bạn thiện lành, yếu tố quan trọng song hành
Người học Đạo chân chánh….
thời công nghệ ảo phải vững vàng
Nhìn trên, dưới, ngoài, trong theo cách hướng thượng !
Từ, Bi, Hỷ, Xả quyết tâm trau dồi trưởng dưỡng !

Huệ Hương

__________________________

(1) Tập 5 – Đại Phẩm / Chương 1- Tương Ưng Đạo / Phẩm 1 bài 2 Một Nửa.
Một Nửa (Upaddham)
Một thời, Thế Tôn trú giữa các dân chúng Sakka, tại thị trấn của dân chúng Sakka tên là Sakkara.
Rồi Tôn giả Ānanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn:
– Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu (kalyàsamittatà), thiện bạn đãng (kalyànasahàyatà), thiện thân tình (kalyàsam-pavankatà).
– Chớ có nói vậy, này Ānanda! Chớ có nói vậy, này Ānanda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ānanda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ānanda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.
Và này Ānanda, thế nào là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ānanda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỷ-kheo tu tập chánh tư duy … tu tập chánh ngữ … tu tập chánh nghiệp … tu tập chánh mạng … tu tập chánh tinh tấn … tu tập chánh niệm … tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ānanda, là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành.
Này Ānanda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ānanda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ānanda, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.

(2) theo lời giải đáp của HT Viên Minh trong mục hỏi đáp trang điện tử “Trung tâm Hộ Tông “:
–  Độc lập thì dù ở giữa đám đông, ở trong những mối quan hệ tất yếu hay ở một mình vẫn cảm thấy tự do, không bị ràng buộc với ai hoặc điều gì.
–  Cô lập là tránh né mọi người vì ích kỷ, vì sợ không an toàn, sợ bị tổn thương, bị ràng buộc hoặc sợ không được đáp ứng mong muốn bất tận của mình. Nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn muốn có mối quan hệ như ý.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.