Tuệ Trung Thượng Sĩ (Video Song Ngữ)


Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ giác ngộ, nổi tiếng vào thế kỷ 13 dưới triều đại nhà Trần. Trong thời kỳ được coi là Hoàng Kim của Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt có phỏng vấn Hòa Thượng Phước Tịnh và Cư Sĩ Nguyên Giác.

Tuệ Trung Thượng Sĩ is a renowned enlightened layperson from the 13th century, during the Trần Dynasty. This time period was considered the Golden Age of Vietnamese Buddhism. A special interview with Ven. Thích Phước Tịnh and Layperson Nguyên Giác.

Download pdf

Theo thuvienhoasen

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.