Mỗi Buổi Sáng

Mỗi buổi sáng niệm thầm Bồ Tát
Phổ Hiền Ngài khao khát theo chân
Biết rằng người có Phật tâm
Nên luôn lễ kính mà chăm chỉ hoài

Dẫu đời sống ngắn dài nào tiếc
Chỉ trong lòng mình biết với mình
Dẫu người bạc bẽo vô tình
Nhưng luôn thực hiện trong tim cố tròn

Non cao núi thẳm mòn đi nữa
Cũng không hề sửa chữa đường đi
Cho dù chỉ có một ly
Phổ Hiền Bồ Tát nguyện này tròn vo

Người có tặng có cho khinh rẻ
Vẫn coi thường không vẻ đổi thay
Trong ngoài một da thẳng ngay
Kính người muôn thuở đôi tay cúi chào

Mỗi buổi sáng dẫu sao cũng niệm
Lễ kính người là chuyện đầu tiên
Phổ Hiền hạnh nguyện gieo duyên
Không màng ai biết luôn chuyên cần làm

23/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.