“Tu Thiền Có Vãng Sanh Không?”

Đích đến mọi pháp môn của Phật giáo
vẫn là “ giải thoát sinh tử “!
Từ khi tịnh độ ra đời ….
Niệm Phật tín thành và phát nguyện cầu vãng sanh
Riêng Thiền Tông,
muốn bước vào phải qua được cửa Không
Là Trí tuệ Bát Nhả thấu hiểu
“muôn pháp thế gian chỉ là gá hợp, giả huyễn”
Nên “ Sinh ư nghệ, tử ư nghệ”
chỉ do tịnh hoá nghiệp được chuyển !

Học Thiền chứng được
“chỗ Không Tịch của Đạo” thì được vãng sanh
Khi nào hết nghiệp, tự khắc giải thoát nhanh
Chỉ bậc giác ngộ
mới có khả năng đoạn trừ luân hồi sinh tử!

Chiêm nghiệm lời Đức Phật dạy về “Thiền Tứ Niệm Xứ”
Con đường độc nhất đưa tới Niết Bàn
Vãng sanh chưa nhất thiết là giải thoát hoàn toàn
Khi nào đạt Liên Hoa Cửu phẩm
mới tương đương bốn đạo bốn quả (1)
Cũng không chấp nhận Đại thừa, Tiểu thừa gì cả !
Tự thân Đức Phật Thích Ca giải thoát tại cõi Ta Bà
Cõi tâm thanh tịnh, ví như hư không bao la
Chính là bản thể an bình của chúng sinh vạn loại!

Trình độ căn cơ tính bằng….
sự thâm nhập Pháp vị ngay nơi thực tại!
Thể tánh Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang
Tu Thiền có được vãng sanh, kinh sách chỉ rõ ràng (2)
Càng nghe pháp đàm sâu sắc càng giải tỏa bao điều thắc mắc!
Nguyện tuỳ duyên chí tâm sẽ mãi thấy pháp thâm mật!

Huỳnh Phương – Huệ Hương

(1) Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A La Hán .
(2) Bậc Thánh giả A-la-hán thành tựu chánh trí, rõ biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Từ đây, các ngài hoàn toàn tự tại giải thoát, đến đi vô ngại, vô đắc và vô cầu, tùy duyên ứng hóa làm lợi ích cho chúng sanh.
Những thiền giả chưa thành tựu giải thoát, Niết-bàn trong đời này thì khi lâm chung biết rõ sanh tử là lẽ thường nhiên, giữ tâm chánh niệm và vẫn theo nghiệp thọ sanh. Tuy nhiên, nghiệp của những vị này là nghiệp lành do công đức tu tập thiền định trong đời này cùng với các đời quá khứ nên sẽ tái sanh vào các cảnh giới thiện lành ứng với thiện nghiệp của họ. Dù chưa thoát ly khỏi Tam giới, nhưng với công đức và phước báo sâu dày cùng với tâm Bồ đề kiên cố, những thiền giả này khi tái sanh trong đời sau sẽ gặp được nhiều thắng duyên về tu tập thiền định để tiếp tục sự nghiệp tu hành cho đến ngày công viên quả mãn.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.