Tự Lực- Tha Lực

Học Đạo nhiều đến một lúc
hiểu rõ : “ NAN TÍN CHI PHÁP “(1)
Tha lực, tự lực
trong Thiền Tịnh song tu đều phải viên dung
Trong buổi hoàng hôn của Đạo pháp,
của kiếp vô thường mong manh, mông lung
Cần buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ tạp niệm.!
Kết hợp Thiền Tịnh mà tu ngay nơi phương tiện!

Gọi là tịnh vì niệm Phật nhiếp được cả sáu căn
Gọi là thiền nhờ câu niệm Phật , thiện ác chẳng phân
“ Vừa tọa Thiền, vừa niệm Phật,
Triệu người tu, triệu người chứng Phật quả.! (2)
Sẽ đạt đến cứu cánh bằng cách thấy ra Chân ngã !

Dẫu biết trong cuộc sống này
rất khó đạt được cảnh giới Niết Bàn
Nhưng …
Thế giới Cực Lạc rất xa lại cũng rất gần (3)
Vì thế tu như thế nào
để ngày càng thanh tịnh trong sáng !
Chỉ cần kết hợp Thiền, Tịnh
phát huy chánh niệm tỉnh giác là đúng !

Huỳnh Phương – Huệ Hương

(1) một hòn đá to sẽ chìm khi quăng vào nước, nhưng dễ nổi trên sông khi được đặt lên một chiếc thuyền.

(2) “Vừa tọa Thiền, vừa niệm Phật,
Triệu người tu, triệu người chứng Phật quả.
Có tọa Thiền, không niệm Phật,
triệu người tu, hiếm người không lạc lối”
(Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư)

(3) Tam nghiệp hằng thanh tịnh,
Đồng Phật vãng Tây phương.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.