Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Ngày 27-28/4/2024

Dưới đây là một số hình ảnh Khóa Tu Mùa Thu ngày 27 & 28/4/2024 tại Ch̀ùa Hoa Nghiêm, do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem phóng cở lớn)
Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.