Gởi Chị Trưởng Bếp Diệu Đạo

Gởi Chị Trưởng Bếp DIỆU ĐẠO ( Chị Sáu Dơi )

Nén hương tưởng nhớ đến người,
Ra đi chị vẫn nụ cười an nhiên.
Tâm tư chẳng đọng ưu phiền,
Bụi hồng trả lại nơi miền phù sinh.
 
Lìa xa cõi trược u tình,
Bồ-tát bạn lữ bên mình tiêu dao.
Lời vàng Phật Pháp giãng rao,
Hào quang sáng rỡ, áo bào oai nghi.
 
Chị hòa trong ánh từ bi,
Pháp-Hoa tam-muội chánh tri nhiệm mầu.
Sen vàng thân hóa dài lâu,
Trong niềm thanh-tịnh tròn câu Di Đà.
 
Diệu hương thù thắng tỏa ra,
Chị vui trong cảnh chan hòa tịch nhiên.
Thành tâm chúc Chị mãn viên,
Hưởng niềm vi diệu nơi miền Lạc bang.
 
BÁ-DUY ( Viết vào tuần thất cuối của Chị 22 / 3 / 2001 )
This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.