Cúng Giỗ Chư Tổ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 29/1/2016

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ giỗ Chư Tổ tại chùa Hoa Nghiêm ngày 29/1/2016 ̣(20 ÂL), xin nhấn vào ảnh để xem full-size.
Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.