A Di Ðà Kinh Yếu Giải

Nam Mô A Di đà Phật,
Kính bạch chư tôn đức;
Kính thưa quý liên hữu,

Minh Quang đã đánh máy quyển A Di Ðà Kinh Yếu Giải  của Ngài  Ngẫu Ích  đại sư,  do Phật tử  Tuệ Nhuận dịch ra Việt Ngữ và đã được in lại phát hành tại chùa Quang 1000 quyển cách đây vài tháng. Thầy Phước Thái đang giảng kinh A Di đà mà đây là một trong những tài liệu tham khảo.

Nếu liên hữu nào không có quyển sách này Minh Quang kính gởi soft copy này để đọc hay down load ở link này. Nhất là quý liên hữu nào muốn trùng tuyên lại lời thầy giảng trong những kỳ giảng tới thì đây là tài liệu có thể  dùng để dễ dàng tóm tắt lại  để trình bày cùng các thính chúng. 

Minh Quang

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.