Câu Hỏi Không Lời Đáp

Xem kỹ lại… nhiều bài thơ từng viết,
Tuệ vẫn chưa phát triển được tí nào…
Phúc? Đức? Căn cơ… mức độ được bao!
Còn hy vọng… thiên niên sau gặp Phật ?

Quyết tâm sống, hành đúng Pháp… thường nhật
Nhưng sắc, thanh, hương, vị mãi… phan duyên.
Quên rằng… nghiệp quá khứ… quả theo liền,
Vạn pháp không có gì là… mất hẳn !

Thường ước mơ chuyển vọng tâm… tự Thắng **
Thảm thương thay! câu hỏi khó trả lời…
Mong trưởng dưỡng mà chánh niệm… xa rời
Suốt cuộc đời… nhẫn nhẫn chờ ngày… chuyển !

**thắng mình bằng cách nhìn lại được mình

Huệ Hương

_________________________

Câu hỏi không lời đáp luôn… đã biết
Dù chuyên TU họa, tai… khó tránh sao?
Nhủ thầm nghiệp… tiền kiếp trả được bao!!!
Ngày gặp Phật, sẽ mau thành sự thật…

Câu hỏi không lời đáp luôn… thường nhật
Chẳng lỗi mình, những cớ chuyện… vô duyên
Chưa giải xong, lại cứ… theo nhau liền
Như thử thách đo… lòng nghiêng, hay thẳng

Câu hỏi không lời đáp luôn… hơn hẳn
Vì nào ai thấu hiểu rỏ… cuộc đời
Do nghiệp, duyên vô tỷ kiếp… chưa rời
Đeo mang mãi… nay, may tìm Pháp… chuyển

Câu hỏi không lời đáp luôn… hư, huyễn

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.