“ Vô Tướng Bố Thí – Vô Ngã Độ Sanh “

( Y theo đó mà trụ, Y theo đó mà hàng phục )

Giải Không Đệ Nhất, Tu Bồ Đề Tôn Giả
Trước ngày sanh… tài sản biến mất dần
Ba ngày sau xuất hiện lại gấp mấy lần
Nên có tên THIỆN HIỀN VÀ THIỆN CÁT

Từ thuở nhỏ… quen bố thí… ban hỷ lạc
Đọc hết sách triết lý thiên văn kinh Vệ Đà
Thường cho rằng trong đầu chứa vạn tượng sum la
Nhưng lạ quá Tâm lại rỗng rang thanh tịnh

Đến Tịnh xá nghe Phật âm trước khi mẹ cha dự định
Cúng dường Ngài và tăng đoàn tại nhà
Xin xuất gia sau khi được ưng thuận mẹ cha
Và trở thành một trong 1250 đệ tử Thánh Quả

Hiểu rõ lý Không… Thể chứng diệu nghĩa tối khả
Nhưng bị quở trách… chỉ khất thực nhà giàu
Không theo thứ lớp với lý do sau :
Vì tập khí bố thí… sợ người nghèo không kham nổi

Tích truyện kể một lần quỳ khóc trong Bát Nhã hội
“ Làm sao hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm ”
Phật dạy : ” VÔ TƯỚNG BỐ THÍ, VÔ NGÃ ĐỘ SANH “
Liền tự nguyện từ đây lìa tất cả chấp trước !

Lìa tất cả danh tướng, thế gian ràng buộc,
Thấu đáo ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM
Bát Nhã là Trí Tuệ rốt ráo diệu thâm
Và đã đạt đến VÔ TRÁNH TAM MUỘI

Một lần an tọa trong động đá…
____________Chư Thiên rải hoa khen ngợi
Là người đầu tiên.nghinh đón Thế Tôn về
Dù đệ nhất thần thông Ni Liên Hoa Sắc chực kề
KHÔNG… chẳng thể ngôn thuyết hay tư duy rõ thấu !

Văn thư còn lưu lại… Nguyễn Du kệ tấu
“ Ngã đọc Kim Cang thiên biến linh
____________ Kỳ trung áo chỉ dạ bất minh “
Hiểu được TÁNH KHÔNG… mới đạt được cứu cánh !

Nam Mô Đệ Nhất Giải Không Tu Bồ Đề Tôn Giả !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.