Người Quét Chợ

Vĩnh Hảo – Trích trong tập tác phẩm Thiên Thần Quét Lá

This entry was posted in Sách Truyện, Video. Bookmark the permalink.