Câu Niệm Phật

Câu Di Đà phải chăng vô ích
Khi kệ kinh sự tích rõ ràng
Thích Ca giới thiệu đàng hoàng
Mong người xin chớ nói quàng nói xiên

Pháp môn tu Tịnh Thiền và Mật
Đều là đường chân thật để tu
Tịnh thôi rõ ngắn không lâu
Vì thời gian đó có đâu là nhiều

Tuổi đã lớn xế chiều tóc bạc
Rũi mai kia có lạc A Tỳ
Có câu Niệm Phật mà đi
Xong rồi trả nghiệp có chi phải buồn

Khi biết pháp một lòng tu tập
Đấng Phật lành hiện khắp muôn nơi
Giúp nhau từ đã nhiều đời
Câu Di Đà đó ngàn lời trong tâm

Nghịch hay thuận âm thầm luôn niệm
Cũng chính là phương tiện trần gian
Để mà vượt khó bình an
Về nơi Cực Lạc tâm hằng thảnh thơi

Câu Di Đà nhiều đời hữu dụng
Lý do chi không tụng mỗi ngày
Hay là danh lợi đắm say
Lãng quên néo chánh đường ngay để về

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.