Một Kiếp – Chỉ Tu Một Chữ – Kiếp Này

MỘT KIẾP

Một kiếp không tu vạn kiếp khổ
Huống chi ta hiểu rõ quả nhân
Kẻo không sinh tử đến gần
Vô thường thật vội trăm năm có còn

Đến lúc đó muốn bòn chút phước
Phật Di Đà nào… rước… cho đâu
Nên giờ lòng phải tin sâu
Hành chuyên nguyện thiết cho mau cấp kỳ

Lời Phật dạy rõ hay từng chút
Hãy tu nhanh từng phút đang trôi
Không nghe lời nói thị phi
Dốc lòng tu tập qua trời Tây Phương

Cũng như biến mênh mông bát ngát
Câu Di Đà dẫn dắt chúng ta
Lạc Bang về đó không xa
Hằng ngày tụng niệm thật là pháp hay

Con tạ ân Tổ Thầy đã dạy
Chỉ tỏ đường nhờ vậy siêng tu
Tâm hương con khẽ cúi đầu
Một lòng tưởng nhớ ơn sâu nghìn trùng

Mình Nghiêm

_____________________________

Chỉ tu một chữ !!!!

Cùng nhau học QUY SƠN CẢNH SÁCH
“Đừng để tháng ngày qua… luống công”
Khi cuộc sống cứ quay cuồng
Giữa thời đại tân tiến luôn tất bật.!

Nhủ thầm “Làm sao đền ơn Phật“
Căn cơ thấp… giáo pháp nghiên tầm
Gặp pháp môn một chữ TÂM
Làm chủ từng phút, sai lầm… ác tội

Thân, khẩu, ý chính là đầu mối
Cần chi một kiếp, tập khí thôi
Nhân của sinh tử luân hồi
Quán chiều Tâm, dừng kéo lôi… nghiệp lực !

Thu thúc sáu căn… hết thao thức,
Tâm cũng là “Tánh biết” đó mà
Khi có hoài bão cao xa
Không giao phó vận mệnh ta… người khác!

Cõi cực lạc mênh mông bát ngát
Làm sao Niết Bàn ngay tại đây
Thân huyễn, nhà mộng … đắm say?
Phát tâm dõng mãnh cắt ngay tham luyến!
Chánh niệm nhất tâm … không lay chuyển .

Huệ Hương

_____________________________

KIẾP NÀY…

Công phu tu tập hàng ngày.
Không quên thầy tổ nhắc Hoài một câu !
Y liễu nghĩa nhớ học làu
Bất y bất liễu nghĩa , … Hoài không xong !

ĐỂ THÁNG NGÀY QUA…. LUỐNG CÔNG .!?
Giữ gìn chữ BIẾT trong lòng an yên.
Niệm đầu Như Thị… BIẾT liền .
Vọng tâm phân biệt tiếp liền khen chê.

Niết Bàn, Cực Lạc muốn về.
Thực ra hai ý không hề khác nhau.
Bỏ tham sân … thấy Niết Bàn
Cực Lạc có mặt cõi này, hôm nay…!?

Thân Uyển Nhà Mộng … Đắm Say.
Mơ về cực lạc kiếp sau… nhọc lòng.
Muốn tu chứng đắc thong dong.
Sống với tánh Biết, sống trong Niết Bàn…!?

Cực Lạc đồng nghĩa Niết bàn.

NAM MÔ A DI ĐÀ LIỄU NGHĨA KINH.

Viên An
̃

_____________________________

Kiếp Này, Một Kiếp Chỉ… Chữ Tu

Sinh làm kiếp, người qua… sóng gió
Mới nghiệm ra, từ đó nghiệp… duyên
Vì đâu… phải chịu, truân chuyên
Cớ sao trôi nổi, vẫn nguyên… khổ sầu

Sinh làm kiếp, người dầu… đã phước
Theo vòng xoay, lạc bước… chẳng hay
Tham sân, si hận… vẻ bày
Quên đi bản Thiện, đã dầy… từng tu

Sinh làm kiếp, người dù… khốn khó
Hay giàu sang, của có… đầy kho
Cuộc đời… đều lắm, lý do
Nhưng không… qua khỏi nhân, cho qủa… thời

Sinh làm kiếp, người lời… răn tỏ
Đã mấy ai, thoát ngõ… vô thường
Ra đi, chỉ có… tư lương
Đem theo Thiện… Ác, dẫn đường kéo đi

Sinh làm kiếp, người ghi… Phật dạy
Chỉ do ta, đuốc cậy… thắp thôi
̣Đừng mong lần lựa, để… rồi
Kiếp này lại lỡ, vãng hồi… kịp sao

Vì một kiếp, là bao… dài ngắn
Chữ biết… âu chắc chắn, là KHÔNG
Tháng ngày qua, luống… uổng công
Chỉ tu một chữ, TÂM lông bông… chờ

Kiếp này, một kiếp… khờ Tu lỡ

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.