Ai Cũng Biết

Ai cũng biết tham sân xấu xí
Nhưng sao mà cứ khởi ý thôi
Để rồi mất hẳn nụ cười
Trầm luân địa ngục đời đời đến nay

Ai cũng biết lời Thầy đã dạy
Ta thực hành trông cậy bởi ta
Dẫu rằng điểm tới rất xa
Mỗi ngày một chút đó là tiến tu

Ai cũng biết dài lâu bền chí
Tinh tấn lên là ý không lui
Mặc người có luận thị phi
Nhưng ta đã quyết ngại chi không thành

Ai cũng biết tu hành không chấp
Chuyện bên ngoài tấp nập tham sân
Quán tâm từng bước dần dần
Tham sân bớt chút lạc an tâm này

Ai cũng biết mỗi ngày một chút
Cố gắng tu từng phút đang trôi
Cuối cùng cũng sẽ đến nơi
Tây Phương cõi đó đời đời tròn vo

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.