Lục Độ

Muốn qua bờ bến bên sông đó
Phải cậy trông vào có thuyền bè
Cũng như trên bộ ngựa xe
Gần xa mới tiện một bề xưa nay

Trên đường tu có ngay lục độ
Gặp khó khăn phải nhớ đừng quên
Luôn luôn bố thí là trên
Kế là trì giới một bên xin tròn

Kế nhẫn nhục phải còn ghi khắc
Thân và tâm phải nhắc nhở luôn
Dẫu cho gặp khó không sờn
Một lòng giữ vững cho tròn đạo tâm

Chữ tinh tấn âm thầm giữ vững
Ngày hay đêm luôn cũng như xưa
Không hề thay đổi chí ta
Chẳng hay lui sụt để mà tiến tu

Và thiền định công phu bền chí
Chớ lãng quên tâm ý mông lung
Để cho trâu đó vẫy vùng
Tạo nên ý nghiệp lẫy lừng nói sao

Trí tuệ trưởng đạo cao sẽ hiểu
Tạo nhân lành giảm thiểu dữ hăng
Làm cho tứ chúng đều mừng
Nêu gương sáng tỏ xin đừng hại nhau

Qua bể khổ pháp màu lục độ
Từ ngàn xưa Thầy Tổ chỉ bày
Muôn đời nổi tiếng xưa nay
Để mà giáo dưỡng khi ai tu trì

HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.