Ảnh Video Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – Ngày Thứ Bảy 5/8/2023

Click on the image to view the full-size

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 1

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 2

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 3

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 4

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 5

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 6

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 7

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 8

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 9

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 10

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 11

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 12

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 13

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 14

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 15

Chùa Hoa Nghiêm Lễ An Vi Phật – 5/8/2023 Part 16

Cô Huệ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.