Cõi An Lạc

Phương Tây Cõi An Lạc
A Di Đà Như Lai
Thân căn giới đại thừa
Khắp pháp giới Chư Phật
Cúi lạy muôn lời nguyện
Chúng sinh hữu vô tình
Xin tất cả an bình
Trên đường đạo vô thượng

Phương Tây Cõi An Lạc
Tưng bừng những nụ sen
Câu Niệm Phật thân quen
Lúc hừng đông thức dậy
Từng bước chân chánh niệm
Cùng câu Phật Di Đà
Lời nguyện ước thật thà
Lên lầu các thất bảo

Phương Tây Cõi An Lạc
An vui toàn địa cầu
Muôn loài không biết sầu
Pháp mầu thật vi diệu
Xin tròn câu Phật hiệu
Di Đà con đê đầu
Xin lạy Phật nhiệm mầu
Phương Tây Cõi An Lạc

08/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.