Kinh A Di Đà Diễn Nghĩa ̣- Hoa Nghiêm Đạo Tràng

Mở pdf de đoc theo thứ tự trang

NGHI THỨC TỤNG KINH

(Trước khi tụng kinh, nên súc miệng, rửa mặt, rửa tay, rồi mặc áo tràng, đốt hương, xá, quỳ đọc bài cúng hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cúng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác

(Đứng dậy, chắp tay đứng ngay ngắn trước bàn Phật, địc bài kệ tán Phật)

Quang, Thọ khó suy lường,
Sáng lạn khắp mười phương.
Thế Tôn Vô Lượng Quang,
Cha lành cõi Liên Bang.
Thần lực chẳng nghĩ bàn,
Sống lâu vô số kiếp

(1)

A Di Ðà Như Lai,
Tiếp dẫn lên liên đài.
Cực Lạc Cõi thuần tịnh,
Công đức lạ trang nghiêm.
Nơi tất cả quần sanh,
Vượt lên ngôi bất thối.
Mười phương Phật hằng sa.
Ðều khen ngợi Vô Lượng.
Cho nên nay chúng con,
Nguyện sanh về an dưỡng.

Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. ( 1 lạy )

Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ Tát, nhứt thiết Hiền Thánh chúng chư thượng thiện nhơn. ( 1 lạy )

(2)

CHÚ ĐẠI BI
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da,
Bồ đề tát đoả bà da,
Ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.
Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bán đa sa mế,
Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa, na ma bà già, Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
Ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma
hê ma hê rị đà dựng,
Cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật da ra,
(2b)

Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ,
Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm,
Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị,
Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô,
Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ,
Na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 3 lần )

(2c)

BÀI TÁN HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn,
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
Hiện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
Pháp thân toàn thể hiện tiền,
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát ( 3 lần)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

Vòi vọi không trên pháp thẩm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

(3)

Phật nói Kinh A Di Đà

Chính tôi được nghe: vào một thời kia, đức Phật ở nơi vườn của ông Cấp-cô-độc, dưới rặng cây của ông Kỳ Đà, thuộc nước Xá-vệ, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại đệ tử Tỳ Kheo Tăng, mà các vị đều là đại A La Hán, bực tri thức trong chúng như trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Chu Lợi, Bàn Đa Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Ni, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, vv… Lại có các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Kiền Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và vô lượng đại chúng chư thiên như Thích Đề Hoàn Nhân… cũng ở trong pháp hội ( 1 tiếng chuông).

Bấy giờ Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất,

(4)

“Từ cõi Ta bà này hướng về phương Tây, qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên gọi Cực Lạc. Đức Phật cõi ấy hiệu là A Di Đà, hiện nay Ngài đang thuyết pháp tại đó.”

“Ông Xá Lợi Phất! Cớ sao cõi kia lại gọi là Cực lạc? Vì chúng sanh trong cõi ấy không biết đến sự đau khổ, chỉ biết những sự vui sướng mà thôi. Nên gọi là Cực Lạc!” (1 tiếng chuông)

“Lại nữa ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc kia có bảy trùng câu lơn, bảy trùng lưới trăng, bảy trùng hàng cây. Những trùng đó đều bằng bảy thứ ngọc báu. Nên gọi là Cực lạc.”

“Ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc có ao bằng bảy báu. Nước tám công đức tràn đầy trong ao. Đáy ao thuần bằng cát vàng. Đường và bực bốn bên ao hợp thành bởi vàng, lưu ly và pha lê. Trên ao có

(5)

Những lầu các, cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Trong ao có những hoa sen lớn như bánh xe, Hoa sen xanh tỏa ra ánh sáng xanh. Hoa sen vàng tỏa ra ánh sáng vàng, Hoa sen đỏ tỏa ra ánh sáng đỏ. Hoa sen trắng tỏa ra ánh sáng trắng. Các hoa sen ấy đều có những hương vị tinh khiết vi diệu!”

“Ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thành tựu công đức trang nghiêm như thế” ( 1 tiếng chuông).

“Lại nữa, ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc kia thường trỗi âm nhạc cõi trời. Ngày đêm sáu thời mưa xuống những hoa Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi ấy cứ sáng sớm ra lại đem những lẵng đựng hoa quý, đi cúng dường mười vạn ức Đức Phật ở các phương khác, mà chỉ trong giây lát họ đã về tới nước của họ, kịp bữa ăn sáng. Ăn xong họ đi kinh hành.”

(6)

“Ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thành tựu công đức trang nghiêm như thế!” ( 1 tiếng chuông).

“Lại nữa ông Xá Lợi Phất! Nước kia thường có các giống chim có màu sắc sặc sỡ đẹp lạ. Như chim Bạch Hạc, chim Khổng Tước, chim Anh Vũ, chim Xá Lỵ, chim Ca Lăng Tần Già, chim Cộng Mệnh. Các giống chim ấy ngày đêm sáu thời hót ra những tiếng hòa nhã. Trong những tiếng ấy diễn tỏ những diệu pháp như Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ Đề Phần, Tám Thánh Đạo Phận. Chúng sanh trong cõi ấy nghe được, thì hết thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!”

“Ông Xá Lợi Phất! Ông chớ nên bảo rằng các giống chim ấy thực do tội báo mà sanh. Sở dĩ thế là sao? Là vì cõi nước Cực lạc của Đức Phật A Di Đà không có ba đường ác!”

(7)

“Ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực lạc của Đức Phật A Di Đà còn không có những tên ác, huống là có các hành động ác ư! Các giống chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà muốn cho vạn pháp âm lan rộng, nên Ngài biến hóa ra như vậy!” (1 tiếng chuông).

“Ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có những làn gió hiu hiu thổi rung các hàng cây báu cùng những mạng lưới báu, phát ra những tiếng vi diệu ví như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng thời trỗi lên. Ai nghe được những âm điệu ấy đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cõi nước của Đức Phật A Di Đà thành tựu công đức trang nghiêm như thế!” (1 tiếng chuông)

“Ông Xá Lợi Phất! Đối với ý ông thế nào? Cớ sao Đức Phật A Di Đà lại có danh hiệu là A Di Đà?
Ông Xá Lợi Phất! Vì Đức Phật A Di Đà

(8)

Có vô lượng ánh sáng, soi khắp các thế giới ở mười phương cõi mà không bị chướng ngại, nên Ngài có tên hiệu A Di Đà!”

“Lại nữa, ông Xá Lợi Phất! Thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà cùng thọ mệnh của dân nơi cõi Ngài, vô lượng vô biên vô số kiếp, nên gọi là A Di Đà “ (1 tiếng chuông).

“Ông Xá Lợi Phất! Từ khi Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay, đã mười đại kiếp rồi!”

“Lại nữa ông Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng vô biên đệ tử Thanh Văn, mà các vị đều là bậc đại A La Hán. Cả đến chúng Bồ Tát cũng đông như thế. Không thể tính đếm mà biết hết được!”

“Ông Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực lạc của Đức Phật A Di Đà công đức trang nghiêm như thế!” (1 tiếng chuông).

(9)

“Lại nữa, ông Xá Lợi Phất! Chúng sanh trong mười phương được sanh sang nước Cực lạc kia, đều là những người đã chứng ngôi bất thoái, mà trong đó có nhiều Nhứt Sanh Bổ Xứ. Số lượng các vị ấy rất đông, vô lượng vô biên vô số, không thể tính đếm mà biết được.”

“Ông Xá Lợi Phất! Chúng sanh trong cõi Ta bà được nghe kinh này, thời nên phát nguyện sanh sang cõi nước Cực lạc kia! Sở dĩ thế là sao? Vì được củng hội họp tại một nơi với các bậc thượng thiện nhân!”

“Ông Xá Lợi Phất! Không thể lấy một chút nhân duyên thiện căn phúc đức mà được sanh sang cõi nước Cực lạc kia!” (1 tiếng chuông).

“Ông Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng chuyên trì danh hiệu của Ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày,

(10)

Hoặc bảy ngày, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng Thánh Chúng hiện ra trước mắt, kiến người ấy trong khi chết tâm không điên đảo, liền được sanh sang cõi nước Cực lạc kia!”

“Ông Xá Lợi Phất! Như Lai thấy sự lợi ích ấy nên nói ra lời này. Nếu có chúng sanh nào nghe được kinh này, thời nên phát nguyện sanh sang cõi nước Cực lạc kia!”(1 tiếng chuông)

“Ông Xá Lợi Phất! Như Ta hiện nay đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của Đức Phật A Di Đà, thì phương Đông cũng có Đức Phật A Súc Bệ, Đức Phật Tu Di Tướng, Đức Phật Đại Tu Di, Đức Phật Tu Di Quang, Đức Phật Diệu âm… Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài đều ở tại nước của các Ngài xuất ra tướng quảng tràng thiệt che khắp ba ngàn đại thiên thế giới,

(11)

Nói ra lời thành thực rằng “ Chúng sanh các ngươi, nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh Nhứt Thiết Chư Phật sở hộ niệm này!” (1 tiếng chuông)

“Ông Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây có Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Phật Vô Lượng Tướng, Đức Phật Vô Lượng Tràng, Đức Phật Đại Quang, Đức Phật Đại Minh, Đức Phật Bảo Tướng, Đức Phật Tịnh Quang. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài đều ở tại nước của các Ngài xuất ra tướng quảng tràng thiệt che khắp ba ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng “Chúng sanh các ngươi, nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh Nhứt Thiết Chư Phật sở hộ niệm này!” ( 1 tiếng chuông)
“Ông Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, Đức Phật Danh Văn Quang, Đức Phật Đại Diệm

(12)

Kiên, Đức Phật Tu Di Đăng, Đức Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài đều ở tại nước của các Ngài xuất ra tướng quảng tràng thiệt che khắp ba ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng “Chúng sanh các ngươi, nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh Nhứt Thiết Chư Phật sở hộ niệm này!” ( 1 tiếng chuông)

“Ông Xá Lợi Phất! Thế giới phương Bắc có Đức Phật Diệm Khiên, Đức Phật Tối Thắng Âm, Đức Phật Nan Trữ, Đức Phật Nhật Sinh, Đức Phật Võng Minh. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài đều ở tại nước của các Ngài xuất ra tướng quảng tràng thiệt che khắp ba ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng “Chúng sanh các ngươi, nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh Nhứt Thiết Chư Phật sở hộ niệm này!” ( 1 tiếng chuông)

(13)

“Ông Xá Lợi Phất! Thế giới Hạ phương có Đức Phật Sư Tử, Đức Phật Danh Văn, Đức Phật Danh Quang, Đức Phật Đạt Ma, Đức Phật Pháp Tràng, Đức Phật Trì Pháp. Các Ngài đều ở tại nước của các Ngài xuất ra tướng quảng tràng thiệt che khắp ba ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng “Chúng sanh các ngươi, nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh Nhứt Thiết Chư Phật sở hộ niệm này!” ( 1 tiếng chuông)

“Ông Xá Lợi Phất! Thế giới Thượng phương có Đức Phật Phạm Âm, Đức Phật Tú Vương, Đức Phật Hương Thượng, Đức Phật Hương Quang, Đức Phật Đại Diệm Kiên, Đức Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Đức Phật Ta La Thọ Vương, Đức Phật Bảo Hoa Đức, Đức Phật Kiến Nhứt Thiết Nghĩa, Đức Phật Như Tu Di Sơn. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng.

(14)

Các Ngài đều ở tại nước của các Ngài xuất ra tướng quảng tràng thiệt che khắp ba ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng “Chúng sanh các ngươi, nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh Nhứt Thiết Chư Phật sở hộ niệm này!” ( 1 tiếng chuông)

“Ông Xá Lợi Phất! Đối với ý ông thế nào? Cớ sao lại gọi là kinh “Nhứt Thiết Chư Phật sở hộ niệm?”

“Ông Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe được kinh này, nhất tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì sẽ được hết thảy chư Phật Nhứt Thiết Hộ Niệm cho! Vì vầy các ông nên tin nhận lời nói của Ta và lời nói của chư Phật ở sáu phương kia!”

“Ông Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện,

(15)

là muốn vãng sanh sang nước của Đức Phật A Di Đà, thì các người này đều được địa vị bất thoái cho tới đạt Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. Vì vậy, ông Xá Lợi Phất, các thiện nam thiện nữ nào có lòng tin thời nên phát nguyện sanh sang nước kia!” (1 tiếng chuông)

“Ông Xá Lợi Phất! Như Ta hiện nay đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của Chư Phật tại sáu phương, thì Chư Phật tại sáu phương cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của Ta. Các Ngài nói ra lời này, “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm những việc hiếm có và rất khó. Ngài ở trong cõi nước thuộc về đời có năm thứ ác trược; Là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Được đạo quả rồi Ngài lại vì chúng sanh nói ra giáo pháp mà hết thảy thế gian khó tin này!”

“Ông Xá Lợi Phất! Các ông nên biết rằng

16)

Ta ở trong đời có năm thứ ác trược, mà chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, lại vì hết thảy thế gian nói ra giáo pháp khó tin này, ấy là rất khó!”
(1 tiếng chuông)

Khi Đức Phật nói xong, ông Xá Lợi Phất và đại chúng cùng Thiên, Nhân, A Tu La v.v… trong thế gian, vui mừng cảm thán, tín nhận vâng làm, rồi lễ mà lui.

(17)

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều Không, qua hết thảy khổ ách.
Này ông Xá Lợi Phất! sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế!
Này ông Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của mọi pháp: không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “Chân Không” không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; cũng đều không có; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh;
Không có già chết, cũng không có cái hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngần ngại. Vì không ngần ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn

(18)

điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư.
Vì vậy, liền nói chú “Bát Nhã Ba La Mật Đa”:
“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha” (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ,
Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ,
A di rị đa tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ Ta bà ha ( 3 lần)

(19)

XƯNG TỤNG CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Di Đà thân Phật sắc vàng ngời,
Tướng tốt quang minh hẳn tuyệt vời,
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ-tát hiện ở trong.
Bốn tám lời nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin đức Từ bi tiếp độ:
Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật (niệm càng nhiều càng tốt).
Nam mô Quán Thế âm Bồ tát (3 lần).
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần).
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần).
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

(20)

SÁM
Ba đời mười phương Phật,
A Di Đà đệ nhứt,
Chín phẩm độ chúng sinh,
Oai đức không cùng cực.
Con nay nguyện quy y,
Sám hối ba nghiệp tội.
Phàm được bao phước thiện,
Chí tâm nguyện hồi hướng,
Nguyện cùng người niệm Phật,
Vãng sanh nước Cực Lạc.
Thấy Phật ngộ pháp tánh,
Phát tâm Đại Bồ đề.
Đoạn vô biên phiền não,
Tu vô lượng pháp môn.
Thệ nguyện độ chúng sinh,
Đều trọn thành Phật đạo.
(thỉnh 3 tiếng chuông)

(21)

BÀI KỆ HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức lợi muôn vàn,
Hồi hướng phước lành độ thế gian,
Nguyện cả chúng sanh trong pháp giới,
Kíp sanh Tịnh Độ cõi Tây phương,
Nguyện cho ba chướng tiêu tan,
Dứt đàng phiền não, mở đàng quang minh.
Nguyện các tội chướng lìa mình,
Tu hành phóng vật, lợi sanh đời đời,
Hoa sen chín phẩm là nơi sanh thành,
Thấy Phật chứng quả vô sanh,
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta,
Nguyện đem công đức này ra,
Cầu cho cả thảy ta và chúng sanh,
Nhứt thừa vô thượng viên thành,
Đều nên Phật đạo về thành lạc bang.

(22)

TAM QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng.
( 1 lạy )

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí huệ như biển.
( 1 lạy )

Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.
( 1 lạy )

(23)

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.