42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (31-42)

31/42 Bảo Ấn Thủ Nhãn Ấn Pháp

32/42 Cu Thi Thiết Câu Thủ Nhãn Ấn Pháp

33/42 Tích Trượng Thủ Nhãn Ân Pháp

34/42 Hiệp Chưởng Thủ Nhãn Ấn Pháp

35/42 Chưởng Thượng Hóa Phật Thủ Nhãn Ấn Pháp

36/42 Hóa Cung Điện Thủ Nhãn Ấn Pháp

37/42 Bảo Kinh Thủ Nhãn Ấn Pháp

38/42 Bất Thối Kim Luân Thủ Nhãn Ấn Pháp

39/42 Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ Nhãn Ấn Pháp

40/42 Bồ Đào Thủ Nhãn Ấn Pháp

41/42: Cam Lộ Thủ Nhãn Ấn Pháp

42/42 Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ Nhãn Ấn Pháp

Suối Nguồn Pháp Bảo

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.