Category Archives: Phim Ảnh

Thời Mạt Pháp Có Thật Không?

Thầy Thích Pháp Hòa (vấn đáp)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Thời Mạt Pháp Có Thật Không?

Thời Mạt Pháp

 Thích Giác Khang

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Thời Mạt Pháp

Hạnh Đầu Đà – Bậc Chân Tu – Đừng Phỉ Bán – Nói Lời Khó Nghe

Vấn Đáp Thầy PHÁP HÒA

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hạnh Đầu Đà – Bậc Chân Tu – Đừng Phỉ Bán – Nói Lời Khó Nghe

Mỗi Thầy Giảng Một Kiểu Thì Con Biết Nghe Ai…

Thầy Thích Giác Khang

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Mỗi Thầy Giảng Một Kiểu Thì Con Biết Nghe Ai…

Đừng cố chứng tỏ bản thân

Better Version

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đừng cố chứng tỏ bản thân

Ngẫm Về Cuộc Đời

Hiểu Được Câu Này Tâm Bớt Phiền Khổ (RẤT THẤM) | Thầy Thích Giác Khang

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ngẫm Về Cuộc Đời

Huyền Thoại Bồ Đề Đạt Ma – Mộc Liên Sa

Truyện Phật Giáo Lời Phật Dạy Mộc Liên Sa Diễn đọc Huỳnh Phong

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Huyền Thoại Bồ Đề Đạt Ma – Mộc Liên Sa

Phạm hạnh của Đức Phật – Bậc A La Hán

 Thích Thông Lạc

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Phạm hạnh của Đức Phật – Bậc A La Hán