Tử Vi 2016

tử vi 2016 năm Bính ThânTử vi 2016 trong năm Bính Thân sẽ xem lá số tử vi cho những người sinh năm bắt đầu từ 27/01/1941 (Tân Tỵ – 76 tuổi Âm Lịch) cho đến 23/01/2001 (Canh Thìn – 17 tuổi Âm Lịch)

Nếu là người nam, xin xem tử vi 2016 nam mạng, nếu là người nữ xin xem tử vi 2016 nữ mạng

Chi Âm lịch Dương lịch Nam Nữ
Bính Tý 21 19/2 1996 06/2 1997 Tử vi 2016 Bính Tý nam mạng Tử vi 2016 Bính Tý nữ mạng
Giáp Tý 33 02/2 1984 20/1 1985 Tử vi 2016 Giáp Tý nam mạng Tử vi 2016 Giáp Tý nữ mạng
Nhâm Tý 45 15/2 1972 02/2 1973 Tử vi 2016 Nhâm Tý nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Tý nữ mạng
Canh Tý 57 28/1 1960 14/2 1961 Tử vi 2016 Canh Tý nam mạng Tử vi 2016 Canh Tý nữ mạng
Mậu Tý 69 10/2 1948 28/1 1949 Tử vi 2016 Mậu Tý nam mạng Tử vi 2016 Mậu Tý nữ mạng
Đinh Sửu 20 07/2 1997 27/1 1998 Tử vi 2016 Đinh Sửu nam mạng Tử vi 2016 Đinh Sửu nữ mạng
Ất Sửu 32 21/1 1985 08/2 1986 Tử vi 2016 Ất Sửu nam mạng Tử vi 2016 Ất Sửu nữ mạng
Quý Sửu 44 03/2 1973 22/1 1974 Tử vi 2016 Quý Sửu nam mạng Tử vi 2016 Quý Sửu nữ mạng
Tân Sửu 56 15/2 1961 04/2 1962 Tử vi 2016 Tân Sửu nam mạng Tử vi 2016 Tân Sửu nữ mạng
Kỷ Sửu 68 29/1 1949 16/2 1950 Tử vi 2016 Kỷ Sửu nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Sửu nữ mạng
Mậu Dần 19 28/1 1998 15/2 1999 Tử vi 2016 Mậu Dần nam mạng Tử vi 2016 Mậu Dần nữ mạng
Bính Dần 31 09/2 1986 28/1 1987 Tử vi 2016 Bính Dần nam mạng Tử vi 2016 Bính Dần nữ mạng
Giáp Dần 43 23/1 1974 10/2 1975 Tử vi 2016 Giáp Dần nam mạng Tử vi 2016 Giáp Dần nữ mạng
Nhâm Dần 55 05/2 1962 24/1 1963 Tử vi 2016 Nhâm Dần nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Dần nữ mạng
Canh Dần 67 17/2 1950 05/2 1951 Tử vi 2016 Canh Dần nam mạng Tử vi 2016 Canh Dần nữ mạng
Kỷ Mão 18 16/2 1999 04/2 2000 Tử vi 2016 Kỷ Mão nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Mão nữ mạng
Đinh Mão 30 29/1 1987 16/2 1988 Tử vi 2016 Đinh Mão nam mạng Tử vi 2016 Đinh Mão nữ mạng
Ất Mão 42 11/2 1975 30/1 1976 Tử vi 2016 Ất Mão nam mạng Tử vi 2016 Ất Mão nữ mạng
Quý Mão 54 25/1 1963 12/2 1964 Tử vi 2016 Quý Mão nam mạng Tử vi 2016 Quý Mão nữ mạng
Tân Mão 66 06/2 1951 26/1 1952 Tử vi 2016 Tân Mão nam mạng Tử vi 2016 Tân Mão nữ mạng
Canh Thìn 17 05/2 2000 23/1 2001 Tử vi 2016 Canh Thìn nam mạng Tử vi 2016 Canh Thìn nữ mạng
Mậu Thìn 29 17/2 1988 05/2 1989 Tử vi 2016 Mậu Thìn nam mạng Tử vi 2016 Mậu Thìn nữ mạng
Bính Thìn 41 31/1 1976 17/2 1977 Tử vi 2016 Bính Thìn nam mạng Tử vi 2016 Bính Thìn nữ mạng
Giáp Thìn 53 13/2 1964 31/1 1965 Tử vi 2016 Giáp Thìn nam mạng Tử vi 2016 Giáp Thìn nữ mạng
Nhâm Thìn 65 27/1 1952 13/2 1953 Tử vi 2016 Nhâm Thìn nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Thìn nữ mạng
Kỷ Tỵ 28 06/2 1989 26/1 1990 Tử vi 2016 Kỷ Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Tỵ nữ mạng
Đinh Tỵ 40 18/2 1977 06/2 1978 Tử vi 2016 Đinh Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Đinh Tỵ nữ mạng
Ất Tỵ 52 01/2 1965 20/1 1966 Tử vi 2016 Ất Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Ất Tỵ nữ mạng
Quý Tỵ 64 14/2 1953 02/2 1954 Tử vi 2016 Quý Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Quý Tỵ nữ mạng
Tân Tỵ 76 27/1 1941 14/2 1942 Tử vi 2016 Tân Tỵ nam mạng Tử vi 2016 Tân Tỵ nữ mạng
Chi Âm lịch Dương lịch Nam Nữ
Canh Ngọ 27 27/1 1990 14/2 1991 Tử vi 2016 Canh Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Canh Ngọ nữ mạng
Mậu Ngọ 39 07/2 1978 27/1 1979 Tử vi 2016 Mậu Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Mậu Ngọ nữ mạng
Bính Ngọ 51 21/1 1966 08/2 1967 Tử vi 2016 Bính Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Bính Ngọ nữ mạng
Giáp Ngọ 63 03/2 1954 23/1 1955 Tử vi 2016 Giáp Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Giáp Ngọ nữ mạng
Nhâm Ngọ 75 15/2 1942 04/2 1943 Tử vi 2016 Nhâm Ngọ nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Ngọ nữ mạng
Tân Mùi 26 15/2 1991 03/2 1992 Tử vi 2016 Tân Mùi nam mạng Tử vi 2016 Tân Mùi nữ mạng
Kỷ Mùi 38 28/1 1979 15/2 1980 Tử vi 2016 Kỷ Mùi nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Mùi nữ mạng
Đinh Mùi 50 09/2 1967 28/1 1968 Tử vi 2016 Đinh Mùi nam mạng Tử vi 2016 Đinh Mùi nữ mạng
Ất Mùi 62 24/1 1955 11/2 1956 Tử vi 2016 Ất Mùi nam mạng Tử vi 2016 Ất Mùi nữ mạng
Quý Mùi 74 05/2 1943 24/1 1944 Tử vi 2016 Quý Mùi nam mạng Tử vi 2016 Quý Mùi nữ mạng
Nhâm Thân 25 04/2 1992 22/1 1993 Tử vi 2016 Nhâm Thân nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Thân nữ mạng
Canh Thân 37 16/2 1980 04/2 1981 Tử vi 2016 Canh Thân nam mạng Tử vi 2016 Canh Thân nữ mạng
Mậu Thân 49 29/1 1968 15/2 1969 Tử vi 2016 Mậu Thân nam mạng Tử vi 2016 Mậu Thân nữ mạng
Bính Thân 61 12/2 1956 30/1 1957 Tử vi 2016 Bính Thân nam mạng Tử vi 2016 Bính Thân nữ mạng
Giáp Thân 73 25/1 1944 12/2 1945 Tử vi 2016 Giáp Thân nam mạng Tử vi 2016 Giáp Thân nữ mạng
Quý Dậu 24 23/1 1993 09/2 1994 Tử vi 2016 Quý Dậu nam mạng Tử vi 2016 Quý Dậu nữ mạng
Tân Dậu 36 05/2 1981 24/1 1982 Tử vi 2016 Tân Dậu nam mạng Tử vi 2016 Tân Dậu nữ mạng
Kỷ Dậu 48 16/2 1969 05/2 1970 Tử vi 2016 Kỷ Dậu nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Dậu nữ mạng
Đinh Dậu 60 31/1 1957 17/2 1958 Tử vi 2016 Đinh Dậu nam mạng Tử vi 2016 Đinh Dậu nữ mạng
Ất Dậu 72 13/2 1945 01/2 1946 Tử vi 2016 Ất Dậu nam mạng Tử vi 2016 Ất Dậu nữ mạng
Giáp Tuất 23 10/2 1994 30/1 1995 Tử vi 2016 Giáp Tuất nam mạng Tử vi 2016 Giáp Tuất nữ mạng
Nhâm Tuất 35 25/1 1982 12/2 1983 Tử vi 2016 Nhâm Tuất nam mạng Tử vi 2016 Nhâm Tuất nữ mạng
Canh Tuất 47 06/2 1970 26/1 1971 Tử vi 2016 Canh Tuất nam mạng Tử vi 2016 Canh Tuất nữ mạng
Mậu Tuất 59 18/2 1958 07/2 1959 Tử vi 2016 Mậu Tuất nam mạng Tử vi 2016 Mậu Tuất nữ mạng
Bính Tuất 71 02/2 1946 21/1 1947 Tử vi 2016 Bính Tuất nam mạng Tử vi 2016 Bính Tuất nữ mạng
Ất Hợi 22 31/1 1995 18/2 1996 Tử vi 2016 Ất Hợi nam mạng Tử vi 2016 Ất Hợi nữ mạng
Quý Hợi 34 13/2 1983 01/2 1984 Tử vi 2016 Quý Hợi nam mạng Tử vi 2016 Quý Hợi nữ mạng
Tân Hợi 46 27/1 1971 14/2 1972 Tử vi 2016 Tân Hợi nam mạng Tử vi 2016 Tân Hợi nữ mạng
Kỷ Hợi 58 08/2 1959 27/1 1960 Tử vi 2016 Kỷ Hợi nam mạng Tử vi 2016 Kỷ Hợi nữ mạng
Đinh Hợi 70 22/1 1947 09/2 1948 Tử vi 2016 Đinh Hợi nam mạng Tử vi 2016 Đinh Hợi nữ mạng

http://tuvisomenh.com/xem-tu-vi-nam-moi

This entry was posted in Tuyển Chọn. Bookmark the permalink.