Kho Báu Nhà Thiền

Mục lục

Tựa của Lương Tài Nguyên Minh
Bạt của Huệ Tuần
Chương 1: Lòng tin quyết định
Chương 2: Sanh tử là việc lớn
Chương 3: Chẳng phạm phép tắc Phật Tổ
Chương 4: Lòng hổ thẹn
Chương 5: Chọn Thầy lựa bạn
Chương 6: Tin nhận đúng như thật
Chương 7: Học ngôn hạnh người xưa
Chương 8: Dụng tâm trong lúc bệnh
Chương 9: Phân biện tà chánh
Chương 10: Học giải là bệnh
Chương 11: Tu tập tọa thiền
Chương 12: Kiến tánh minh tâm
Chương 13: Công phu thoại đầu làm chủ yếu
Chương 14: Tham thẳng tắt một đường
Chương 15: Phương tiện Tổ sư từ bi chỉ dạy
Chương 16: Con đường hướng thượng
Chương 17: Lãnh hội chỗ tâm yếu
Chương 18: Kiến địa cạn sâu
Chương 19: Ngộ bất tất hiềm tri giải
Chương 20; Biện câu khách chủ
Chương 21: Công phu thực tiễn
Chương 22: Nơi hoàn toàn thôi nghỉ

TS.VĂN THỦ …Dịch Giả : ĐỊNH HUỆ

Down load Kho Báu Nhà Thiền

http://tuvien.com/truyen_ngan/show.php?get=1&id=111khobau

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.