“ Quy Sơn Cảnh Sách “ Một Trong Phật Tam Kinh

Đồng chơn nhập đạo tám năm tinh thông luật tạng
Tìm đến Tổ Bách Trượng được chấp thuận nhập môn
Tìm lửa, thấy lửa, giữ lửa nhuần ôn
Tịnh bình đạp vỡ… núi Quy làm chủ !

Bảy năm am cỏ nhập thất dùng rau củ
Nội tâm thanh tịnh, Đức trọng quỷ thần… kinh
Sói lang di tản Đồng Khánh tự… danh vinh
Vua, quan, đại chúng hơn ngàn người kính lễ!

Tương truyền Hàn Sơn, Thập Đắc từng Linh Sơn pháp đệ !
Đại Viên Thiền Sư đăng đàn chỉ trực tâm,
Người vô sự… nước hồ thu trong lắng… Đạo nhân !
Đốn ngộ rồi vẫn phải tu… diệt tập khí .

Quy Sơn cảnh sách người xuất gia thuộc lòng yếu chỉ,
Hãy khởi lên chí khí dũng mãnh quyết tâm…
“ Thật tế lý chân bất thọ nhất trần
Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp “

Lời kết trong kinh khuyên người thể nhập
Nhớ rằng cho : nghiệp như bóng theo hình,
Noi theo thiện tri thức hướng nẻo tâm linh.
Tiền lộ phút cuối… không mang mang mù mịt !

Đừng cho căn trần làm bạn… mau đến đích !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.