Hỗ Trợ $250 Power Saving Bonus Của Chính Phủ Victoria


Energy Info Hub đồng hành cùng chính phủ Victoria hỗ trợ cộng đồng người Việt tiếp cận khoản trợ cấp $250 Power Saving Bonus, giúp giảm chi phí năng lượng trong đợt phong tỏa.

Quý vị có thể xin hỗ trợ $250 một lần duy nhất, nếu Quý vị đang nhận một trong các khoản:

• Centrelink Pensioner Concession

• JobSeeker, Youth Allowance, Austudy or Abstudy

• Department of Veterans Affairs Pensioner Concession (hoặc đang giữ thẻ Department of Veterans Affairs Gold Card)

Hãy gọi cho số điện thoại 9607 7117 để được hỗ trợ bằng Tiếng Việt.

Vui lòng chuẩn bị sẵn hóa đơn tiền điện và thẻ trước giảm (concession card) trước khi gọi.

Phương Bùi

Down load pdf file

Comments are closed.