Nắng…

Nắng sắp tắt đêm về rồi đó
Phật Tử mà hãy cố gắng lên
Giúp người bên cạnh tạo duyên
Sẻ chia pháp hỷ không quên tu hành

Rồi đến lúc quả lành sẽ trổ
Lời kinh từ buổi đó đến nay
Lý nhân quả thật là hay
Từng ngày tụng niệm rõ ngay pháp mầu

Khi lên tiếng từng câu nhỏ nhẹ
Khuyên người ta thật khẽ dễ thương
Không hề làm tướng làm vương
Để người vào đạo ta luôn hiền lành

Làm pháp thí để dành mai hậu
Ích muôn đời quả đậu muôn phương
Ta người con Phật một lòng
Cùng nhau dìu dắt .. thiền môn chí tình

Cứ từ từ tâm minh tất cả
Có ngại chi vất vả tháng ngày
Nắng chiều đã ngả về Tây
Thầm câu Phật hiệu chắp tay sen hồng

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.