Tịnh Độ Xiểng Dương Khắp Tây, Đông.

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên thượng Tịnh hạ Không.
Nhất tâm kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Pháp Sư kinh luận tỏ nguồn trong
Phật Giáo năm châu ngợi Tịnh Không
Sáu chục năm chưa từng gián đoạn
Tiên phong áp dụng thuật truyền thông
Từ Bi, Trí Tuệ cần …. thành đạo
Tịnh Độ xiểng dương khắp Tây, Đông
Giáo lý bao gồm hai mươi chữ (1)
Tựu thành viên mãn một đời ….xong

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Phật tử Huệ Hương kính bái – Melbourne 27/7/2022

______________________
(1) Hai mươi chữ này là:
Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi.
Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.