Cancer Free Future Fundraising At Quang Minh Temple On 15/10/2022

Chùa Quang Minh có tổ chức buổi tiệc cha gây qũy cho CHỐNG KHÔNG UNG THƯ Ở TƯƠNG LAI vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 10 năm 2022 lúc 5:30 chiều, xin nhấn vào hình để down load xem ̣(Cancer Free Future Fundraising Dinner at Quang Minh Buddhist Temple on Saturday 15 October , 2022 at 5:30pm – please click on image to down load)

Dr. Phuc Nhan Pham

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.