Mỗi Phật Tử

Mỗi Phật Tử là một chiến sĩ
Mà chiến trường là ý tâm ta
Vô minh phiền não bao la
Tham sân si đó chính là thù quân

Phải thẳng tiến không hề lui sụt
Lên đàng thôi không phút thứ tha
Niết Bàn chiến thắng nào xa
Giặc vô minh dẹp hoan ca khải hoàn

Vũ khí ta ngàn trang kinh sách
Nhận đắng cay không trách một ai
Siêng năng tình tấn từng ngày
Khi tâm an lạc phút giây thỏa lòng

Thái hòa này ta đồng chia sẻ
Với người thân cùng kẻ ở bên
Tạo nên thành quách vững bền
Nhân gian từ đó nào quên lời Thầy

Mỗi Phật Tử là người chiến sĩ
Học pháp màu thực kỹ đấu tranh
Kẻ thù phiền não trong tâm
Cùng vô minh đó tham sân diệt trừ

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.