Chớ…


Chớ vội nghĩ rằng mình tài giỏi
Lấn át người mang lỗi về sau
Mai kia trả quả nhiệm mầu
Sẽ than khổ não âu sầu mà thôi

Chớ gạt người nụ cười hoan hỷ
Chút lợi kia cũng chỉ vì tham
Rồi mang thêm những lỗi lầm
Nẻo tu lạc lối gieo mầm đắng cay

Chớ vì danh thường gây phiền não
Vô minh về bỏ nẻo đường ngay
Tiếc cho công khó lâu nay
Bây giờ mất hết … khi hay muộn màng

Chớ thị phị để mang khẩu nghiệp
Họa tai nhiều từng thoáng nảy sinh
Ngẫm xem từng những lời kinh
Thị phi dừng hẳn … lòng tin sâu dày

Chớ cống cao từng ngày sám hối
Xin tỏ bày từng lỗi chí tâm
Hôm nay đã biết tỏ dần
Ngưỡng trông Tam Bảo chứng lần lòng son

Chớ bỏn sẻn lại mong vơ vét
Tiền của người mà hết nghĩa nhân
Để cho trả quả rất gần
Tâm tư ngạ quỷ .. lạc an không còn

Chớ ghét ganh thành công người có
Hãy mừng reo hớn hở hết tâm
Cũng như công đức người làm
Đã tròn đã vẹn … ân cần chúc vui

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.