Tâm Kinh

Anh chị biết Tâm Kinh Bát Nhã
Đã dạy rằng tất cả đều không
Nhưng mà ta vẫn cậy trông
Nhờ vào hình tướng để thông pháp này

Ta chưa có rõ hay thông thạo
Lý không tròn chớ bảo đã viên
Sự kia xem nhẹ đủ duyên
Lạc vào địa ngục có nguyên nỗi buồn

Trên đường tu thật lòng mà nói
Sự trước tiên bước tới cho tròn
Chớ nên lớn tiếng dối nhơn
Vương vào khẩu nghiệp vì thường cống cao

Này ngũ giới làm sao cố vẹn
Cố gắng tu kẻo thẹn Tổ Thầy
Nhiều phen nhắc nhở tỏ bày
Đây là căn bản từng ngày tiệm tu

Ta cũng chỉ phàm phu sinh tử
Nhờ Hoa Nghiêm bạn lữ hôm nay
Cùng nhau nhắc nhở chỉ bày
Tam quy ngũ giới ráng may mắn tròn

Nếu có vẹn ta bòn chút phước
Giúp cho người từng bước lạc an
Qua đi những lúc gian nan
Ta người đều sẽ thênh thang mây trời

Đời tu hành như đi lên núi
Ta đôi chân chăm chỉ bước dần
Hữu vi phải thật thấu lần
Rồi buông mới đặng qua gần vô vi

Anh chị biết từng lời Bát Nhã
Lý diệu mầu vất vả khó tu
Nhưng nương nhờ sự từ từ
Bước dần thấu lý rồi mau hành trì

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.