Hình Ảnh Khóa Tu Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 22 – 24/12/2022


Ngày 22 & 23/12/2022 Khóa Tu tại Chánh Điện Chùa Hoa Nghiêm

Ngày 24/12/2022 Khóa Tu ngoài trời tại Nobelius Heritage Park (click on the image to view the full-size)

Video ghi lại trên đường đến park ngày 24/12/2022


This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.