Những Bài Kinh Phật

Có miệt mài nghe đi nghe lại lời Phật dạy
Bậc Giác Ngộ siêu việt ròng rã đã trao truyền
Bài kinh nào cũng …
… chấn động tâm thức vang rền
Cảm nhận khắp châu thân chút gì bộc phát
Cảm nhận một sức mạnh phước báu siêu thoát!

Những bài kinh từ nguyên thủy đến đại thừa
Đều là con đường an lạc ẩn dấu từ ngàn xưa
Không có bài nào …
là không mang suối nguồn TRÍ TUỆ
Bài kinh nào cũng tối cần cho mọi thế hệ

Lời thiên thu kêu gọi hãy lên đường …
Bay lượn trong bầu trời hướng đến thiện lương
Kính tri ân … Kho tàng tư tưởng Giải Thoát
Kính tri ân … bậc chân tu thông hiểu Giáo Pháp
Giúp bao nhiêu đệ tử sống trong ánh đạo vàng
Con đường thanh tịnh cao thượng thênh thang
Dù thời đại công nghệ … internet
… đang làm mưa làm gió !
Năng lực tư duy, giải mã thế nào là KHỔ
Khó đầy đủ, sâu sắc lãnh hội sáng soi
Chỉ khi nào …
nương tựa từ kinh nghiệm thực chứng hẵn hòi
Được quý Ngài phơi bày chỉ rõ chính xác

Qua bao thăng trầm vẫn tồn tại trong bóng mát
Tinh thần Từ Bi và độ lượng Đại Đạo Sư
Như bầu trời xanh tròn đồng giữa thái hư
Kính nguyện luôn tinh tấn… bước đi thật dõng mãnh

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma Ha Tát

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.