Kính Ngưỡng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát…

( Nhân ngày lễ vía 30 tháng 7 âm lịch hằng năm Riêng năm Quý Mão này sẽ rơi vào ngày 13/9/2023 )

Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ!
Được Phật Thích Ca ngợi khen:
“ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN ”
Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1)
đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an
Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
Đặc biệt hơn 8 chữ sâu sắc trong kinh còn dạy:
HIẾU ĐẠO – ĐỘ SINH – BẠT KHỔ – BÁO ÂN
Đấy toàn bộ ý nghĩa hàm chứa “ Tất cả nơi Tâm “
Nguyện tu tập nghiệp lành, ba độc dẹp bỏ!

Nay đọc tụng, hồi hướng
… mong cầu mọi âm linh được cứu độ !
Và bao lợi ích cho kẻ còn người mất
ngay hiện tại và đến kiếp sau
Thoát khỏi hiểm nguy, cảm ứng nhiệm mầu
Trọn tháng bảy thỉnh chuông khấn nguyện (3)
Niềm tin mãnh liệt sẽ tạo ra hiện thực (4)
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phật tử Huệ Hương

__________________________

(1)”Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật.
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề.”

(2) Bài thơ của tác giả HT Thích Đồng Bổn
(Trụ trì chùa Xá Lợi /VN / Quận 3 Saigon.)
Địa Tạng Bồ tát phóng hào quang
Từ trời Đao Lợi xuống nhân gian
Độ hết sanh linh trong ngục tối
Mới nên quả Phật, nguyện khó bàn.
ĐỊA rộng mênh mông và chắc thật
Dày sâu nâng đỡ vạn sanh linh
TẠNG dung chứa hết vô bờ bến
Bao phen nguyện độ tận hữu tình.

(3) NAM MÔ THIẾT VI SƠN ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ, CỨU KHỔ BỔN TÔN, CỨU BẠT MINH ĐỒ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT MA HA TÁT.
NAM MÔ SIÊU THẬP ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT.

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu
Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu
Trên thấu thiên đường vui an lạc
Dưới thông địa ngục diệt khổ đau

Hồng chung khởi thỉnh lần thứ hai
Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài
Trên thấu thiên đường trời niệm Phật
Dưới thông địa ngục, ngục tiêu tai.

Bát bát chung thinh hướng Phật tiền
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên
Lục đạo chúng sanh mong thoát khổ
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên
Nam mô Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (03 lần).

(4) Belief create the actual facts – William James (Niềm tin sẽ tạo ra hiện thực)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.