Ai Chửi Mắng Thì Ta Giả Điếc, Chờ Cho Người Hết Giận Ta Khuyên, Chữ Nhẫn Hòa Ta Giử Đầu Tiên

VI DIỆU PHÁP ÂM

This entry was posted in Phim Ảnh, Thơ Văn. Bookmark the permalink.