Kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm !

Kính lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ….
Ngôi chùa nào của Phật giáo đại thừa….
Bồ Tát Quan Âm đều được trang nghiêm tôn trí!
Chiêm ngưỡng hình tượng Ngài, thầm đọc Chú Đại Bi
Phổ độ lợi lạc chúng sinh bất tư nghì
Mỗi lần lễ vía….
nguyện đọc thông điệp về hạnh nguyện !

Sống hoà hợp, tôn trọng, tinh tấn tụng niệm
Tính siêu việt nhất là…
hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe,
Mắt thương nhìn đời không gì có thể ngăn che
Tầm thinh cứu khổ cứu nạn với trái tim đồng cảm !

Đại từ, đại bi …
nguồn năng lượng nuôi dưỡng sự thanh thản !
Trì niệm danh hiệu Ngài luôn có được bình an
Không sân hận si mê, sợ hãi tiêu tan
Hoá giải mọi thống thiết trong toàn bộ cuộc sống !
Nhưng có phải, tâm chúng sinh …
cần thanh tịnh, chớ tim cầu tham vọng ?

Muốn tương ưng sự mầu nhiệm, linh thiêng
Nên hiểu thấu luật nghiệp quả, lý nhân duyên
Những phép lạ hiển hoá đều chỉ trong tâm tưởng!
Khi môi trường xã hội, thói quen, ảnh hưởng
Không thể gặp được Ngài, nếu chỉ dựa niềm tin
Đã tu sửa gì khi thọ trì những bộ kinh (1)
Để lục trần không còn ràng buộc, dính mắc !

Làm sao như lửa bị nước cam lồ tịnh thủy dập tắt.
Biết từng tế bào luôn chết trong mỗi sát na
Hãy dùng tâm từ bi, vô ngã vị tha
Vượt qua mọi hình tướng, đưa ta về minh triết
Niệm Quan Âm giải trừ bớt Ác Nghiệp !

Nam Mô Đại Từ, Đại Bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát !

Huệ Hương

(1) -Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – phẩm thứ 25 Phẩm Phổ Môn
– Kinh Lăng Nghiêm với tư chứng Nhĩ căn viên thông
– Kinh A Di Đà
– Kinh Nhất thiết công đức trang nghiêm nói về công hạnh Ngài khi hầu cận các Đức Phật
– Kinh Hoa Nghiêm ( nhắc đến Bồ Tát Quan Âm tại đạo tràng Bồ Đà Lạc Giả Sơn )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.