Đừng Có Ngại

Đừng có ngại khi phải thay đổi
Nhất là khi sửa lỗi tốt hơn
Có còn chi nữa để mong
Cảm ơn huynh đệ bỏ công chỉ bày

Sống khiêm hạ Tổ Thầy chỉ dạy
Thêm mỗi ngày hãy cậy vào ta
Tinh tấn lên gắng thật là
Từng giây từng phút không xa đạo lành

Chính lúc đó bình an tâm tịnh
Giúp nhau vào giới định tuệ hơn
Vào sâu đường đạo mênh mông
Hằng giây cố gắng ước mong thật hiền

Rồi từ đó gieo duyên khắp cõi
Để rao truyền mỗi lối mỗi nơi
Pháp hay muôn thuở Như Lai
Từ ngày hôm đó trần ai an bình

Đừng có ngại trải tình là chính
Chớ so đo mà tính thiệt hơn
Là con Phật mở tấm lòng
Từ bi tất cả với muôn hữu tình

30/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.