Sơ Lược Về Pháp Môn Thiền Đốn Ngộ (Song ngữ)

Summaries Of Zen Of Sudden Teachings Copyright © 2024 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

Mục Lục Tập I Table of Content Volume I

_________________________________

Lời Đầu Sách—Preface
Phần Một—Part One: Sơ Lược Về Đạo Phật & Thiền Phật Giáo—Summaries of Buddhism & Buddhist Zen
Chương Một—Chapter One: Tóm Lược Về Đạo Phật—A Summary of Buddhism
Chương Hai—Chapter Two: Đại Cương Về Thiền Định—An Overview of Zen
Chương Ba—Chapter Three: Đạo Phật Là Đạo Của Trí Tuệ Giải Thoát & Thiền Tập Hướng Tới Cái Trí Tuệ Giải Thoát Đó—Buddhism Is a Religion of Wisdom of Emancipation & Meditation Practices Aim at That Wisdom
Chương Bốn—Chapter Four: Thiền và Đức Phật—Zen and the Buddha
Chương Năm—Chapter Five: Thiền Trong Giáo Lý Đạo Phật—Zen in Buddhist Theories
Chương Sáu—Chapter Six: Thiền Trong Thời Sơ Kỳ Phật Giáo—Zen in Early Buddhism
Chương Bảy—Chapter Seven: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Thiền Tứ Niệm Xứ—Sakyamuni Buddha and the Fourfold mindfulness
Chương Tám—Chapter Eight: Tu Tập Tứ Niệm Xứ Trong Thiền Tập—Cultivation of the Fourfold mindfulness in Zen Practices
Chương Chín—Chapter Nine: Sự Phát Triển Du Già Thiền—The Development of Yogacara Meditation
Chương Mười—Chapter Ten: Pháp Môn Thiền Định Trong Phật Giáo—The Dharma Door of Buddhist Meditation
Phần Hai A—Part Two A: Yếu Lược Về Thiền Đốn Ngộ—Essential Summaries of Sudden Teachings of Zen
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Tu Tập Thiền Theo Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa—Zen Practices In the Tradition of The Mahayana Buddhism
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Thiền Tập Theo Truyền Thống Tối Thượng Thừa Thiền—Zen Practices In the Tradition of Zen of the Highest Vehicle
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Bồ Đề Đạt Ma Bát Câu Nghĩa Đóng Vai Trò Then Chốt Trong Thiền Tông—Bodhidharma’s Eight Fundamental Principles Play the Key Role in the Zen School
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Kinh Luận Về Thiền Trước & Sau Thời Lục Tổ Huệ Năng—Sutras and Commentaries on Meditation Before & After the Time of the Sixth Patriarch Hui-Neng
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Bài Kệ Bất Hủ Của Cư Sĩ Huệ Năng—Layperson Hui Neng’s Extraordinary Verse
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Huệ Năng: Tiếng Sét Vô Tâm Bước Đầu Khai Mở Con Đường Đi Đến Thiền Đốn Ngộ—Hui-Neng: The Lightning of The Mind of Non-Existence, The Beginning Step Opening the Path to Sudden Teachings of Zen
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Đốn Tiệm Giáo—Sudden and Gradual Teachings
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Bắc Tiệm Nam Đốn—Northern Gradual & Southern Immediate
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Trường Phái Nam Thiền Của Huệ Năng Sau Thời Đại Sư Hoằng Nhẫn—Southern Zen School of Hui Neng After the Time of Great Master Hung-Jen
Tài Liệu Tham Khảo—References

Mục Lục Tập II Table of Content Volume II
_____________________________________

Lời Đầu Sách—Preface
Phần Hai B—Part Two B: Yếu Lược Về Thiền Đốn Ngộ—Essential Summaries of Sudden Teachings of Zen
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Thiền Nam Tông: Thiền Đốn Ngộ Theo Quan Điểm Của Lục Tổ Huệ Năng—The Southern Zen School: Sudden Teachings In the Sixth Patriarch’s Point of View
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Giáo Pháp Đốn Ngộ Yếu Lược—Essential Summaries of Sudden Teachings
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Tông Lâm Tế—Zen Theories & Practices In the Lin-Chi School
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Tông Tào Động—Zen Theories & Practices In the Ts’ao Tung School
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Tào Động Mặc Chiếu Thiền—Silent Illumination Zen of The Ts’ao Tung School
Phần Ba—Part Three: Những Pháp Đốn Ngộ Tiêu Biểu Của Thầy Xưa—Ancient Masters’ Typical Methods of Sudden Teachings
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Hành Tư Thanh Nguyên—Zen Master Hsing-Ssu Ch’ing-Yuan’s Methods of Sudden Teachings
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng—Zen Master Nan Yueh Huai-Rang’s Methods of Sudden Teachings
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác—Zen Master Yun-Chia Hsuan-Chiao’s Methods of Sudden Teachings
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Nam Dương Huệ Trung—Zen Master Nan-Yang Hui-Chung’s Methods of Sudden Teachings
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Thần Hội Hà Trạch—Zen Master Shen-Hui He-Ze’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Thạch Đầu Hy Thiên—Zen Master Shih-T’ou Hsi-Ch’ien’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Mã Tổ Đại Nhất—Zen Master Ma-Tsu Tao-I’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Châu Huệ Hải—Zen Master Ta-Chou Hui Hai’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải—Zen Master Pai-Chang Hui Hai’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền—Zen Master Lin Chi I Hsuan’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Động Sơn Lương Giới—Zen Master Tung Shan’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch—Zen Master Ts’ao-Shan Pen-Chi’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Tam Thánh Huệ Nhiên—Zen Master San Sheng Hui Jan’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch—Zen Master Yang-Shan Hui Chi’s Methods of Sudden Teachings
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Dương Kỉnh Huyền—Zen Master T’a-Yang Jing-Hsuan’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn—Zen Master Hsiang-Yen Chih-Hsien’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Vân Môn Văn Yển—Zen Master Yun-Men Wên-Yen’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển—Zen Master Hsueh-Tou Chung-Hsien’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Viên Chiếu—Zen Master Vien Chieu’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Cứu Chỉ—Zen Master Cuu Chi’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn—Zen Master Wu Tsu Fa Yen’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Huệ Tông Cảo—Zen Master Ta-Hui Tsung-Kao’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Xả—Zen Master Dai Xa’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Trí Bảo—Zen Master Tri Bao’s Methods of Sudden Teachings
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đạo Nguyên Hy HuyềnZen Master Dogen’s Methods of Sudden Teachings
Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu—Zen Master Kao Feng’s Methods of Sudden Teachings
Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn—Zen Master Chung Feng Ming Pen’s Methods of Sudden Teachings
Chương Năm Mươi Hai—Chapter Fifty-Two: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Chánh Thọ Lão Ông—Zen Master Shoju Rojin’s Methods of Sudden Teachings
Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc—Zen Master Hakuin Ekaku’s Methods of Sudden Teachings
Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four:Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Bàn Khuê Vĩnh Trác—Zen Master Bankei Eitaku’s Methods of Sudden Teachings
Phần Bốn—Part Four: Phụ Lục—Appendices
Phụ Lục A—Appendix A: Tánh Xưa Thanh Tịnh—Pure and Immaculate Is the Nature of All Sentient Beings
Phụ Lục B—Appendix B: Kiến Tánh Thành Phật—Seeing One’s Own Nature and Becoming a Buddha
Phụ Lục C—Appendix C: Tu Tâm Yếu Luận—Treatise on the Essentials on Cultivating the Mind
Phụ Lục D—Appendix D: Thiền Tập Và Sự Giải Thoát Ngay Trong Kiếp Nầy—Zen Practices & the Liberation In This Very Life
Phụ Lục E—Appendix E: Sơ Ngộ—Initial Awakening
Phụ Lục F—Appendix F: Nhận Thức Trực Tiếp Được Mọi Điều Trong Chớp Mắt!—Directly Perceiving Everything In a Flash!
Phụ Lục G—Appendix G: Quay Về Với Sự Toàn Hảo Nguyên Sơ Của Chúng Ta!—Returning to the Original Perfection!
Phụ Lục H—Appendix H: Thâm Nhập Chân Lý—Deep Entering into the Truth
Phụ Lục I—Appendix I: Thiền Bệnh—Zen Illness
Phụ Lục J—Appendix J: Đèn Tâm—Lamp of Mind
Phụ Lục K—Appendix K: Kiến Tánh—Seeing the Nature
Phụ Lục L—Appendix L: Cái Gì Không Căn Cứ Trên Chứng Nghiệm Là Ở Ngoài Thiền!—Anything Not Based Upon Experience Is Outside Zen!
Phụ Lục M—Appendic M: Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—Three Factors Making for Success in the Cultivation of Zen
Phụ Lục N—Appendix N: Bất Thị Bất Phi, Toàn Chân Hiển Lộ!—Not This, Not That, the Whole Truth Is Manifesting!
Phụ Lục O—Appendix O: Cảm Giác Siêu Thoát—Feeling of Exaltation
Phụ Lục P—Appendix P: Cơ Duyên Đốn Ngộ—Potentiality and Conditions and Instantly to Apprehend to Buddha-Enlightenment
Tài Liệu Tham Khảo—References

Download pdf 

SƠ LƯỢC PHÁP MÔN THIỀN ĐỐN NGỘ – 1
SƠ LƯỢC PHÁP MÔN THIỀN ĐỐN NGỘ – 2

Theo thuvienhoasen.org

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.