42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (21-30)

21/42 Tử Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp

22/42 Bảo Khiếp Thủ Nhãn Ấn Pháp

23/42 Ngũ Sắc Vân Thủ Nhãn Ấn Pháp

24/42 Quân Trì Thủ Nhãn Ấn Pháp

25/42 Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp

26/42 Bảo Kích Thủ Nhãn Ấn Pháp

27/42 Bảo Loa Thủ Nhãn Ấn Pháp

28/42 Độc Lâu Trượng Thủ Nhãn Ấn Pháp

29/42 Sổ Châu Thủ Nhãn Ấn Pháp

30/42 Bảo Đạc Thủ Nhãn Ấn Pháp

Suối Nguồn Pháp Bảo

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.