Vui Tỉnh Thức

An vui thức tỉnh tâm hồn,
Bình minh đã rạng, hoàng hôn đi rồi.
Phép Thiền đơn giản vậy thôi,
Cho ta nhận thấy cuộc đời đáng yêu.

Dù cho vất vả bao nhiêu,
Duyên lành sẽ đến được nhiều bình an.
Tiến tu, kiên quyết tâm can,
Lợi danh rũ sạch, bạc vàng bỏ rơi.

Nhiếp tâm,vọng tưởng đã rời,
Niết Bàn sẽ hiện từ nơi tâm mình.
Nhớ lời Phật dạy trong kinh,
Muốn vào giải thoát hãy nhìn nội tâm.

An nhiên niệm Phật âm thầm,
Chân Như hiển lộ, độ ân vào lòng.

Cư Sĩ Thoại Hoa

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.