When I Say I’m A Buddhist – Khi Tôi Nói Tôi Là Phật Tử

When I say I’m a Buddhist, it doesn’t mean I’m purer and nicer than others. But it means I have too much ignorance and mental defilement to remove. I need Buddhas’ wisdom.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi thanh tịnh và tốt đẹp hơn những người khác. Nhưng điều đó nghĩa là tôi có qúa nhiều vô minh và tâm thức nhiểm ô. Tôi cần có Trí tuệ của Đức Phật.

When I say I’m a Buddhist, it doesn’t mean I have more wisdom than others. But it means I have been occupied by too much arrogance. I need to learn to be humble and to develop a broader perspective.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi có Trí tuệ cao hơn người khác. Nhưng nó có nghĩa là tôi đã bị quá nhiều sự kiêu ngạo xâm chiếm. Tôi cần học cách để trở nên khiêm nhường và phát triển một cái nhìn rộng mở hơn.

When I say I’m a Buddhist, it is not because I am better or worse than others, but because I understand all beings are equal.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, không phải vì tôi tốt hơn hay dở hơn người khác, mà bởi vì tôi hiểu tất cả chúng sinh đều bình đẳng với nhau.

When I say I’m a Buddhist, I know I only love those to my taste, but Buddha loves even people he does not like, guiding them to be full of wisdom and compassion. That’s why I choose to follow Buddha’s teachings!

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, tôi biết rằng tôi chỉ yêu thương những người hợp với sở thích của mình, nhưng Đức Phật thì thậm chí yêu thương cả người mà Ngài không thích, dẫn dắt họ đạt đến viên mãn Trí Tuệ và Từ Bi. Đó là lý do vì sao tôi chọn bước theo những giáo huấn của Đức Phật!

When I say I’m a Buddhist, it is not with the goal of getting what’s in my interest. But for letting go of my personal clinging to all worldly desires.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, nó chẳng gắng liền với mục tiêu để có được những gì tôi ham thích. Mà là để buông bỏ những bám chấp của cá nhân đối với tất cả những ham muốn về mặt thế gian.

When I say I am a Buddhist, it is not because I pursue a smooth life. But for the calm acceptance of impermanence, and be calm and confident like a king in any adverse circumstances.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, không phải bởi vì tôi muốn theo đuổi một cuộc sống êm đềm, suông sẻ. Mà là vì sự điềm tĩnh chấp nhận trước vô thường, và thật bình tĩnh và tự tin như một vị Quốc Vương trong bất kỳ những hoàn cảnh trái nghịch nào.

When I say I am a Buddhist, I do not mean to manipulate others with the motivation of self-interest. But with good use of wisdom, to benefit self and others while being empathetic to all sentient beings.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, tôi không có ý định thao túng người khác với động cơ vì lợi ích cho cá nhân. Nhưng bằng việc sử dụng tốt Trí Tuệ của mình, để tôi có thể làm lợi lạc cho bản thân và những người khác trong khi luôn đồng cảm với tất cả chúng sinh.

When I say I am a Buddhist, it is not because I want to escape from the world and pursue nothingness. But to know everyday life is within Dharma, and to live in the present is to practice.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, không phải vì tôi muốn trốn tránh thế giới và theo đuổi hư vô. Nhưng để biết rằng cuộc sống đang diễn ra hàng ngày và nằm trong Pháp, và sống với hiện tại chính là thực hành.

When I say I am a Buddhist, it does not mean that my life will no longer experience setbacks. But with the Dharma, setbacks are transformed into a cause for my growth.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, điều đó không có nghĩa là cuộc đời của tôi sẽ không còn gặp phải những thất bại. Nhưng với Giáo Pháp, những thất bại được chuyển hóa thành nhân tang trưởng cho tôi trong thực hành.

When I say I am a Buddhist, my heart is filled with endless gratitude. Just thinking I was born as a human and have the ability to practice in this life, with the opportunity to meet wise teachers and hear the Buddha’s teachings, I am deeply moved by this unbelievable karmic affinity.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, trái tim tôi chứa đầy lòng biết ơn vô tận. Chỉ cần nghĩ rằng tôi được sinh ra làm người và có khả năng thực hành Pháp ngay hiện đời, với cơ hội gặp gỡ các vị Minh Sư và nghe được lời dạy của Đức Phật, tôi vô cùng xúc động khi có được sự kế nối nghiệp thật khó tin này.

When I say I am a Buddhist, it is not because there is a God outside of me. But that I find the true Buddha-nature of my own heart.

Khi tôi nói tôi là một Phật tử, không phải bởi vì có một Thượng đế ở bên ngoài tôi. Nhưng tôi tìm thấy được bản tánh chân thật của Phật nơi trái tim mình.

Professor Richard Gombrich, who dedicated 40 years of his life to studying Buddhism and Pali language at Oxford University, shares his understanding of Buddhism.

 

Theo http://buddhistbugs.blogspot.com/2018/07/when-i-say-im-buddhist.html

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.