Tỷ Khưu Vào Làng Tác Phật Sự Cần Mặc Áo Giáp Ổn Định!

Lời khai thị từ Đức Phật thứ nhất, Hiện taij Hiền kiếp
” Thí như Ong hút mật
Không làm phai màu hoa
Tỳ kheo vào làng xóm
Không bận tâm người làm hay chẳng làm
Chỉ xét việc mình làm, chẳng làm “

Cách lâu xa đến ba đại kiếp… Phật Thích Ca
Kệ cú 49 kinh Lời Vàng vẫn dạy chúng ta
Tỳ kheo vào làng cần mắc áo giáp Tỉnh Giác
” Ong đến bên hoa tìm hút nhuỵ
Chẳng làm phải một tí sắc hương
Ý như thế, trên đường khất thực
Tỳ kheo tỉnh giác bước vào làng ”

Tù đấy người tu sĩ ” KHI VÀO TRẦN LAO TÁC ”
” Điều… nên làm và không nên làm ” đơn giản, nhẹ nhàng
Đào luyện phẩm hạnh không mất tín tâm dân làng
Xin ghi nhớ kinh ” NHẤT DẠ HIỀN GIẢ “***

Trở lại hành trạng, lịch sử Đức Phật được mô tả
Cha Lễ Đắc, Mẹ Thiện Chí. Dòng Bà La Môn
Bốn ngàn tuổi, chán nhung lụa
… xuất gia dù có Thượng Thắng là con
Suốt 36 ngàn năm còn lại tu hành đắc quả,

Đệ tử xuất sắc Tất Nỵ, Tỳ Lâu… Thiện Giác thị giả
Một hội thuyết pháp, khai thị hoá độ bốn vạn người
Thân 25 do tuần, khắp mình hào quang ánh vàng tươi
Như núi Tử kim, ai hữu duyên nhìn thấy Ngài…
sinh vào cõi Tịnh Độ

Những địa điểm hành hương Miến Điện. Ấn Độ
Liên quan đến nơi Vua Câu Lưu Tôn đản sinh
Thế kỷ thứ hai, Vua A Dục chiêm bái. đặt trụ linh
Và thế kỷ thứ bảy, Vua Miến xây tượng đài lộ thiên Tứ Trụ ****
( bốn vị Phật của Hiền Kiếp: Câu Lưu Tôn- Câu Na Hàm Mâu Ni – Ca Diếp – Thích Ca )

Từ kiếp xưa đến hiện tại phải chăng nên hành xử ?
Tuệ quán Nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi …nên làm
Quá khứ không truy tầm, Tương lai chớ vội tính …không nên làm
Như toàn bộ Kinh Nhất Dạ Hiền Giả được ghi chép

NHẤT DẠ HIỀN GIẢ !
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động không rung chuyển
Biết vậy nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm,
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.

Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Đệ Nhất Câu Lửa Tôn Phật .

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.