Cúng Dường Giác Linh Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Kính lạy Giác Linh Hòa Thượng ,

Chúng con là các Phật tử trong Đạo Tràng Quang Minh, do hai thầy Phước Tấn và Phước Thái lảnh đạo .

Chúng con hằng ngưỡng phục Hòa thượng qua những bản kinh, lại càng quy kính người hơn với tính hiền hoà bình dị. Hòa thượng là bậc đạo cao đức trọng là Ân sư của quý thầy, Nếu không có  những bản kinh Đại thừa do ngài dịch  thì quả là không dễ dàng cho quý thầy trong việc truyền đạt các tư tưởng Phật giáo cho chúng con như hiện nay. Nhất là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tuy là chúng con chưa hiểu rõ những tinh hoa, ảo diệu ẫn tàng trong lời kinh,  nhưng ít ra chúng con vẫn biết mình là kẻ cùng tử đi tìm hoài hạt minh châu mà chưa gặp. Lời kinh và phẩm hạnh của Ngài là ngọn đuốc trước mặt, soi đường cho chúng con là những kẻ đang đi trong con đường  hầm tăm tối. 

Kính kạy Giác linh Hoà Thượng,

Thầy Phước Thái có dạy chúng con trong vòng 49 ngày, để cúng dường cho bậc đạo sư  chúng con có thể tâm nguyện làm một hay nhiều điều như niệm thêm vài câu Phật mỗi ngày, tụng thêm vài thời kinh mỗi tối, bố thí những nụ cười cho mọi người  trong ngày, nói những lời ái ngữ, học cách bình dị và khiêm cung của ngài, làm những việc đáng làm,  mang lợi lạc cho  những người xung quanh, để cúng dường cho Ngài .

Con chắc rằng mỗi bạn đạo đang thực hành lời dạy của thầy chúng con, để tưởng niệm công đức sâu dày của ngài. Riêng con, con xin ghi lòng tạc dạ ơn ngài. Nhờ đọc kinh Pháp Hoa con hiểu thêm được phần nào vai trò của các vị bồ tát và các phẩm hạnh cũa quý ngài. Con không dám nói mình đã khai ngộ tri kiến Phật nhưng ít ra con cũng cảm nhận được và tìm được ra rằng tâm tánh các nhân vật mà đức Phật diễn dụ trong kinh quả thật không khác với chúng con trong cuộc đời này. Con đường của các vị bồ tát trong kinh cũng không khác gì với con đường mà trong đó có ngài và các vị thầy của chúng con đã và đang đi. Nó đã  hoà nhập vào lòng người một cách tinh tế,  mang tính thực tiển và không rời xa thực tế trong xả hội ngày nay. Ngoài ra, con có thêm từ để viết bài chia sẻ cảm nghĩ của mình cùng các bạn đạo.

Hôm nay, con thành kính cúng dường ngài một bản chuyễn ngữ lấy từ bài hát của người bạn đạo: Andrew William, ông là một Nhạc sĩ Phật tử  là đệ tử thầy Phước Tấn. Andrew đặt bài nhạc tên gọi là EVERYTHING . Bài này có trong tuyễn tập Phật giáo năm 2010. Bài nhạc này Andrew đã trình cùng thầy Phước Tấn , nội dung thoát ý từ bài kệ bốn câu của Đức Thế Tôn, lấy từ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật như sau:

Nhứt thiết hữu vi pháp
Như mộng , huyễn, bào ảnh,
Như lộ, diệc như điển
Ưng tác như thị quán .

Bài này sẽ được Andrew ca bằng hai thứ tiếng Anh và Việt  (là bản chuyễn ngữ của con)  để cúng dường cho Ngày Đại Lễ Phật Đản VESAK theo Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam Phật Lịch 2558 _Dương Lịch 2014 do Giáo Hội Phật Giáo Việt nam đăng cai tổ chức tại Cố Đô Hoa Lư _ Trung tâm Phật Giáo Tràng An, Chùa Bái Đính , tỉnh Ninh Bình . Việc làm này do Sư Cả Suddhammo – Hội Trưởng Hội Phật Giáo Liên Bang  Úc Châu đồng thời là Trưởng Lảo Hiệp Hội Dhammakya Quốc tế tại Úc Châu đề bạt. Bài hát được soạn như sau:

EVERYTHING
Verse 1 :
Everything is like a flicker of a lamp
The life of a flower
A star at dawn
A dewdrop in the sun
Chorus
Everything,  Everything
Come and goes
No space, no time
No thing   knows
Everything, Everything
Let it go
Don’t hang on to the past
No one owns anything
Verse 2 :
Everything is like the changing of  the tide
Lightning in a summer cloud
A bubble  in a stream
A phantom and a dream
Thus shall we, think of all this fleeting world

VẠN PHÁP
Giai Điệu 1
Vạn pháp như ngọn đèn nhấp nháy
Đóa hoa sớm nở tối tàn
Vì sao vừa lịm tắt
Giọt sương tan trong nắng sớm
Điệp Khúc
Vạn pháp, ôi vạn pháp
Sanh rồi diệt
Không thời gian và không gian
Không dễ biết
Vạn pháp, ôi vạn pháp
Buông xả đi
Đừng hoài vọng quá khứ
Nào ai  sở hữu vật gì
Giai  điệu 2
Vạn pháp như ngọn triều lên rồi xuống
Tia chớp trong cơn mưa hè
Bóng nước trong dòng sông
Bóng ma và cơn mộng 
Ta bận lòng chi, thế giới phù du này.

Kính bạch giác linh của Hoà Thượng!

Ngài là bậc Bồ Tát thị hiện trong đời để giáo hóa chúng con, chúng con nguyện nương theo phẩm hạnh của ngài để rèn luyện tâm mình. Giờ đây, con con đê đầu bái tạ thâm ân của ngài qua những bản  kinh Đại thừa , qua cung cách an nhiên tự tại của một sứ giả Như Lai độ trì tứ chúng. Con tin rằng ngài đã đi qua và  ngài sẽ trở lại để độ chúng con trong những kiếp về sau.

Kính Bái

Đệ Tử Diệu Thông

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.