Hình Ảnh Và Ý Nghĩa Chuổi Tràng Niệm Phật

Chuổi dùng làm vật trang sức xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn minh của nhân loại là vật tượng trưng cho sự quí phái, dùng làm trang sức cho vua chúa và các bậc quyền quí ngày xưa. Chuổi Tràng có trong Phật Giáo từ thời đức Phật còn tại thế “Kinh Pháp Hoa” trong Phẩm Phổ Môn có nói về việc Ngài Vô Tận Ý cởi Chuổi Anh Lạc giá trị trăm nghìn lượng vàng dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo.

Chuổi Tràng Bồ Đề Tinh Nguyệt

Vua Ấn Độ Tỳ Lưu Ly thỉnh Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp môn diệc trừ phiền não, Phật dạy nhà vua dùng hạt một loại cây gọi là “Vô Hoạn Tử” hay còn gọi là “Bồ Đề Tử” xâu thành chuổi để niệm danh hiệu Phật thì sẽ tiêu trừ mọi phiền não.

Trong Kinh Phật dạy: “Nếu như muốn tiêu trừ các phiền não chướng, nên xâu chuổi 108, luôn đem theo bên mình, hoặc đi đứng nằm ngồi, lần chuổi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lần chuổi trì niệm danh hiệu Phật càng nhiều càng tốt. Nếu như mãn 20 vạn biến thì có thể đạt đến Thân Tâm Bất Loạn.”

Chuổi tràng Phật Giáo có bao nhiêu hạt được quy định rõ ràng và số lượng của hạt chuổi đều mang một hàm ý nhất định. Chuổi đại tràng có 108 hạt số liệu tượng trưng cho sự niệm tụng để dứt trừ 108 loại Phiền não.
Chuổi trung tràng có 54 hạt biểu thị hành giả Phật Giáo tu trì phải tuân thủ các pháp Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Tín, Thập Hồi Hướng và bốn Pháp Thiện Căn. Chuổi tiểu tràng gồm có 27 hạt tượng trưng cho mười tám Pháp Học Nhân và chín Pháp Vô Học.

Chuổi 21 hạt hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ Trí Phật. chuổi 18 hạt tượng trưng cho Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật, còn tượng trưng cho 18 vị A La Hán. Chuổi 16 hạt tượng trưng cho Thập Địa và Lục Ba La Mật. Chuổi 14 hạt tượng trưng cho mười bốn Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Chuổi 12 hạt tượng trưng cho mười hai Nhân Duyên. Chuổi 9 hạt tượng trưng cho Cửu Phẩm Liên Hoa. Ngoài ra còn chuổi 1080 hạt, 42 hạt và chuổi Mật Tông có chổ dùng 110 hạt.

Chuổi được dùng rất nhiều chất liệu để làm, thường thấy nhất như chuổi kết bằng hạt Bồ Đề, hạt Kim Cang, ngoài chuổi hạt còn được dùng chất liệu là thất bảo để làm. Như Vàng, Ngọc, Lưu Ly, San Hô, Hổ Phách..v.v… những chuổi tràng được làm bằng chất liệu quý thường là do các thí chủ học hạnh bố thí của Bồ Tát Vô Tận Ý mà phát tâm cúng dường cho tượng Phật hoặc các bậc Trưởng Lão Đạo cao Đức trọng trong Phật Giáo.

Chuổi còn là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuổi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của các bậc tu hành.

Chuổi Tràng Lưỡng Giới Bồ Đề Tinh Nguyệt – Chuổi Tràng Kim Cang Lục Tùng – Chuổi Tràng Kim Cang Thiên Chu Tây Tạng

 

Chuổi Tràng Kim Cang Lục Tùng Ấn Độ – Chuổi Tay Kim Cang Việt Nam – Chuổi Tràng Kim Cang Lưỡng Giới Tây Tạng

Chuổi Tràng Kim Cang Mật Lạp Tây Tạng – Chuổi Tràng Kim Cang Trung Quốc – Chuổi Tràng Phật Nhãn Bồ Đề Tây Tạng

Chuổi Tràng Tử Đàn Tây Tạng – Chuổi Đại Tràng Hắc Đàn Trung Quốc – Chuổi Tay Hương Đàn Hàn Quốc

Chuổi Tay Bồ Đề Trung Quốc – Chuổi Tràng Tử Đàn Ấn Độ – Chuổi Tràng Trầm Hương Việt nam

Chuổi Tay Mật Lạp Trung Á – Chuổi Tay Trầm Hương Việt Nam – Chuổi Trầm Hương Việt Nam

Chuổi Tràng Thủy Trầm Hương Việt Nam – Chuổi Tràng Sa Thạch Lưỡng Giới nhật Bản – Chuổi Tràng Hồng Thạch Lưỡng Giới Nhật Bản

Chuổi Tay Mật Lạp Đỏ Trung Đông – Chuổi Tràng Mật Lạp Trung Á – Chuổi Tay Mật Lạp Trung Á

 

 

 

 

Chuổi Tràng Bạch Trầm Thiên Thiết – Chuổi Tràng Ngà Tử San Hô – Chuổi Tràng Hổ Phách Liên Xô

 

 

 

Chuổi Tràng Hổ Phách Lưỡng Giới Nhật Bản – Chuổi Tràng Hổ Phách Lưỡng Giới Đại Đàn Nhật Bản – Chuổi Tràng Lưỡng Giới Hổ Phách Trung Á

 

 

 

Chuổi Tay Hổ Phách Trung Á – Chuổi Nhật Liên Tông Hổ Phách Miến Điện – Chuổi Tràng Hổ Phách Trung Á

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.