Mười Điều Biện Ma

MƯỜI ĐIỀU BIỆN MA – Thiền Sư SIÊU MINH

LỜI ĐẦU SÁCH

Trong nhất thời nội tại của chúng ta chưa kiên cường, năng lực tu tập của chúng ta còn kém yếu chưa đầy đủ, một chút ngủ mê nói mớ trong ta chưa tan thì từ đó mọi thứ buộc ràng vây bủa khốn đốn. Có thể là như thế. Cho nên tinh thần phải vững, ý chí đầy đủ, nỗ lực công phu và thực sự ổn định hàng ma. Chính đây là lẽ thực, là chỗ ta phải biện rành.

Tuy nhiên làm sao để biện? Trong khi ta vẫn biết ma không ma gì cũng tự ta thôi.

Ngay nơi ta chớ đâu mà kiếm tìm, biện biệt cái gì? Có loại ma nào bên ngoài nanh vuốt hung dữ đến hại ta đâu mà sợ. Nói đúng ra, Ta cứ tu Phật đạo, ngang đâu ta không tiến cũng không chịu buông xả, đó chính là sào huyệt của ma. Ta cần biện rành. Chớ lầm ! Một chút tự mãn tự cao vướng mắc trong ta, ta lại dẫm chân tại chỗ. Đây rồi, vô vàn thứ hiện, là cái cớ ma sự hiện hình.

Ở đây nói biện ma là ta phải sáng suốt biện rành ma sự, dù mảy may gì trong ta cũng không dối ta được. Biện rành như thế rồi, ta lại hiên ngang dẫm trên mọi thứ, sấn bước công phu, khắc tỉnh khắc tiến. Cũng không được khinh suất !

Sự an lạc trong ta luôn sẵn sàng. Mời chư pháp hữu cùng chúng tôi để mắt biện ma và nhìn ra lẽ thực của ma sự.

Thiền viện Thường Chiếu

Thích Nhật Quang

Download www.huongdaoonline.net/images/Collections/MuoiDieuBienMa.pdf

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.