Bài Kinh Trân Quý

Đãnh lễ Phật, Đấng Tối  Cao Từ Phụ

Vạn triệu lần, chưa đủ tạ ân sâu

“Con đường duy nhất” tìm Ngọc Minh Châu

“Đại Niệm Xứ ” bài kinh nguyền Trì, Thủ

Như Ý châu, ấn sâu trong quặng quý

Bụi cát phủ che, bao kiếp luân hồi

Cõi Ta Bà, vào một sáng tinh khôi

Quang Minh chiếu rọi thẳng trong bốn Xứ

 

“Sáng suốt, tinh cần” pháp dùng thanh lọc

“Chánh niệm, chú tâm” tròn mãi không lơi

Ngọc quý kia hiện rõ sáng lên ngời

Xin dâng cúng khắp mười phương Chư Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.